Veileder for planforslag eller planendring

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til nye reguleringsplaner eller endringer i eksisterende reguleringsplaner. 

Om du ikke selv er fagkyndig med kunnskap om reguleringsplanarbeid, må du be om hjelp til det. 

Start

Veiledningsmøte

Hvis mye er uklart før du starter arbeidet med reguleringsplan, anbefaler vi å bestille tid til et veiledningsmøte med oss på enhet for samfunn og plan. Da kan vi avklare aktuelle utfordringer tidlig i planprosessen.

Sende inn planinitiativ

For å legge til rette for en effektiv og forutsigbar planprosess og avklare viktige forutsetninger for planarbeidet, sender du som forslagsstiller inn et planinitiativ.

Planinitiativet sendes til postmottak@molde.kommune.no

Vurdere planinitiativ

Som planmyndighet vurderer vi om planinitiativet kan gjennomføres.

Dersom vi mener at et privat planinitiativ ikke bør gjennomføres, kan initiativet stoppes i hht plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8, 2.ledd

Beslutning om oppstart

Kommunen som planmyndighet har vurdert planinitiativet og gir klarsignal. Innen rimelig tid kaller vi deg som er forslagsstiller inn til oppstartsmøte.

Oppstartsmøte

På møtet går vi gjennom planinitiativet og setter rammer for det videre arbeidet. 

Vi har lagt til rette med maler, veiledninger og bestillingsløsninger som du som forslagsstiller vil få bruk for i det videre arbeidet:

Mal for planbeskrivelse (DOCX, 357 kB)
Mal for planbestemmelser (DOCX, 40 kB)
Mal for Sjekkliste risiko- og sårbarhetsanalyse (DOCX, 88 kB)
Teknisk norm for kommunale veier og gater (PDF, 2 MB) 
Stedsanalyse bestilles i nettbutikk eller beskrives i premisser for planarbeidet (se punktet Sende inn planinitiativ)
Grunnlagsinformasjon og kart bestilles i nettbutikk

Les regjeringens rundskriv for økt forutsigbarhet for hvilke klima- og miljøhensyn som må tas: Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet - klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis

For eiendommer med kommunalt vann og/eller avløp: Vurdering av vann-, avløps- og overvannsløsninger – veiledning (PDF, 322 kB)

Kunngjøring og varsle oppstart

Etter oppstartsmøtet skal forslagsstiller varsle om oppstart av planarbeidet, jfr. pbl 12-8 

I tillegg til berørte parter og andre interesserte skal disse offentlige myndigheter ha varsel (PDF, 162 kB)

Arbeidsmøte(r)

I løpet av planprosessen kan det holdes ett eller flere arbeidsmøter mellom forslagsstiller / fagkyndig og oss i kommunen. Hensikten er å avklare viktige problemstillinger for å sikre framdrift i planforslaget.

I store og /eller komplekse planer anbefaler vi en tett dialog. 

Levere planforslag 1. gang

Nå må planforslaget være så godt beskrevet og illustrert at vi i kommunen kan gjøre en god, helhetlig faglig vurdering av forslaget og konsekvensene av det. Alle interesserte og berørte skal også kunne forstå forslaget når det skal på høring / offentlig ettersyn. 

Når du som forslagsstiller skal utarbeide forslag til plan, må du vurdere avklaringer fra tidligere i prosessen, referat fra oppstartsmøtet og innkomne forhåndsuttaler. Planforslaget som skal sendes inn må inneholde forslag til:

 • planbestemmelser
 • plankart i PDF og kontrollert SOSI-fil
 • planbeskrivelse, inkludert merknadsbehandling etter melding om oppstart
 • sjekkliste ROS
 • rapporter, utredninger som underbygger og beskriver planforslaget – for eksempel støyutredning, trafikkanalyse, arkeologiske undersøkelser og grunnundersøkelser.

Se krav til digitale plankart
Se krav til 3D-modell

Send planforslaget til postmottak@molde.kommune.no

Administrativ behandling 12 uker

Innen tre uker etter at planforslaget er mottatt, får du beskjed om det innsendte planforslaget er komplett eller om noe må suppleres.

Fra planforslaget er komplett har vi en lovpålagt frist på 12 uker til å gå gjennom og vurdere det faglige innholdet i planforslaget. Dersom noe må justeres returnerer vi til deg som forslagsstiller, om ikke, legges forlaget til behandling i Hovedutvalg for teknisk, næring og miljø.

Vedtak om offentlig ettersyn

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø behandler planforslaget og vedtar om det skal legges ut til offentlig ettersyn / høring.

Offentlig ettersyn 6 uker

Kommunen legger planforslaget ut til offentlig ettersyn og varsler grunneiere og berørte naboer, organisasjoner og offentlige myndigheter.

Vi annonserer i lokalavisa og forslaget legges til høring på våre nettsider.

Høringsportal på våre nettsider

Behandling av merknader / høringsinnspill i kommunen

Etter at høringsfristen er ute, sendes innkomne merknader / høringsinnspill til forslagsstiller.

Behandling av merknader / høringsinnspill hos forslagsstiller

Som forslagsstiller må du gå gjennom og kommentere alle merknader / høringsinnspill. En oppsummering skrives i et eget kapittel i planomtalen.

Dersom merknader tas hensyn til, må planmaterialet endres. Er det kommet innsigelser til planen, må du ta initiativ til å løse de. Alle innsigelser skal være løst før planen kan tas opp til ny behandling og vedtas.

Merknadsmøte

I merknadsmøtet skal alle innkomne merknader og uttalelser gjennomgås, sammen med eventuelle endringer i planforslaget som følge av disse.

Eventuelle innsigelser til planforslaget må behandles spesielt. Normalt er det forslagsstiller sitt ansvar å ta initiativ til å løse innsigelser.

Om det er behov for det, kan det avholdes flere møter i denne fasen.

Vi i kommunen kan, dersom endringene i planen blir store, bestemme at planen må ut på nytt offentlig ettersyn.

Levere planforslag 2. gang

Når alle merknader og innsigelser er behandlet, kan de justerte plandokumentene sendes oss i kommunen for endelig behandling og vedtak. Dersom det er store endringer må planen ut på nytt offentlig ettersyn.

Planforslaget må inneholde:

 • planbestemmelser
 • plankart i PDF og SOSI-fil
 • planbeskrivelse, inkludert merknadsbehandling etter både melding om oppstart og 1. gangs offentlig ettersyn
 • sjekkliste ROS
 • rapporter, utredninger som underbygger og beskriver planforslaget – for eksempel støyutredning, trafikkanalyse, arkeologiske undersøkelser og grunnundersøkelser.

Send planforslaget til postmottak@molde.kommune.no

Administrativ behandling 12 uker

Innen tre uker etter at planforslaget er mottatt, får du beskjed om det innsendte planforslaget er komplett eller om noe må suppleres.

Fra planforslaget er komplett har vi en lovpålagt frist på 12 uker til å gå gjennom og vurdere forslaget. Dersom noe må justeres returnerer vi til deg som forslagsstiller, om ikke, legges forlaget til politisk behandling.

Politisk behandling av planforslag

Vi forbereder politisk behandling av saken. Alle reguleringsplaner, kommunedelsplaner og kommuneplaner skal behandles i:

 • hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø
 • formannskap
 • kommunestyre

Dersom utvalg eller kommunestyre ikke er enig i forslaget, kan de sende saken tilbake til ny behandling. Endelig planvedtak gjøres av kommunestyret.

Varsel om vedtak

Etter at kommunestyret har vedtatt planen, kunngjør vi i kommunen at planen er vedtatt.

Grunneiere, berørte naboer, organisasjoner og offentlige myndigheter får tilsendt egen informasjon og orientering om klagerett. At planen nå er vedtatt, kunngjøres med annonse i lokalavisa og planen gjøres tilgjengelig på arealplaner.no

Klage på vedtak – 3 ukers frist

Det er anledning til å klage på planvedtaket. Klagen må være sendt oss innen tre uker etter at planvedtaket er annonsert.

For å klage må du være part i saken eller ha rettslig klageinteresse:

 • Er du part i saken, retter vedtaket seg mot deg, eller gjelder deg direkte.
 • For å ha rettslig klageinteresse må du ha en tilknytning eller viss tilknytning til saken. Dette gjelder naboer, gjenboere, beboere i nærområdet, velforeninger og interesseorganisasjoner hvor saken berører eiendommen fysisk eller økonomisk. Vi vurderer i hvert enkelt tilfelle om du har rettslig klageinteresse.

Klagen må være skriftlig og kan sendes til oss via e-post: postmottak@molde.kommune.no eller per post til: Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde.

Planen er gjeldende

Dersom det ikke er kommet klage på vedtaket innen klagefristen er ute, er planen gjeldende.

Gjeldende planer finnes på arealplaner.no 

Kontakt

Kontaktperson reguleringsplaner
E-post
Mobil 47 50 72 38