Skolerute

Skoleruta viser ferie og fridager i grunnskolen.

Skolerute for 2023/2024

Skolerute 2023/24
Måned Dato Informasjon
August 21. Første skoledag
Oktober 09.-13. (uke 41) Høstferie
Desember 20. Siste skoledag før jul
Januar 3. Første skoledag etter jul
Februar 19.-23. (uke 8) Vinterferie
Mars 25. mars - 1. april Påskeferie
April 2. Første skoledag etter påske
Mai 10. Elevfri dag
Juni 21. Siste skoledag

Skolerute for 2024/2025 

Skolerute 2024/2025
Måned Dato Informasjon
august 19. Første skoledag
Oktober 7. - 11. Høstferie
Desember 20. Siste skoledag før jul
Januar 6. Første skoledag etter jul
Februar 17. - 21. Vinterferie
April 14. - 21. Påskeferie
Mai 30. Elevfri dag
Juni 20. Siste skoledag

​​Gjennomgående prinsipp for skoleruta

  1. Elevene sitt arbeidsår skal være 190 skoledager og strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor ei ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.
  2.  Skolene må tilpasse elevene sitt arbeidsår, arbeidsplaner og timefordeling slik at elevene får undervisningstimetall i samsvar med læreplanforskrifta.
  3.  Eventuelle planlagte avvik i gjennomføringen av det oppsatte arbeidsåret skal drøftes med foresatte i god tid. Avvik skal ha en pedagogisk begrunnelse. Iverksetting av eventuelle avvik fra vedtatt forskrift om skolerute, krever enighet mellom skole og foresatte. Avvik skal ikke utløse ekstra kostnader for kommunen.
  4.  Undervisningen skal som hovedregel legges ut som hele uker og ikke stykkes opp av enkeltfridager. Det er til vanlig ikke mulighet å legge inn tilfeldige fridager som stykker opp arbeidsuken. Når en arbeidsuke likevel er avbrutt av helligdagslovgivning, kan det være rimelig å legge inn fridager på slike mellomliggende dager.
  5.  Arbeidsåret skal legges slik at det ikke kommer i konflikt med eksamensgjennomføring og fellessensur.
  6.  Så langt det er råd må det tas hensyn til en samordning av arbeidsåret med videregående opplæring slik at familier med elever i begge skoleslag kan ha fri samtidig, og slik at kommunen ikke får ekstraordinære skyssutgifter.

Kontakt

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post
Mobil 92 29 01 91