Personvern

Personvern

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss! Molde kommune skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. På denne siden kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har som registrert i våre systemer.

Hva betyr de nye personvernreglene (GDPR)?

I juli 2018 fikk Norge en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land..

Det blir strengere krav til dokumentasjon og risikovurderinger for virksomheter og de registrertes rettigheter er på flere områder styrket.

De nye reglene innebærer blant annet:

 • Mer åpenhet rundt innsamling og bruk av personopplysninger. Den som ber om samtykke til å bruke opplysninger skal gi klar og tydelig informasjon om hvordan personopplysningene skal brukes.
 • Bruk av personopplysninger skal begrunnes og begrenses. Det vil ikke være lov å samle inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger. Opplysninger som det ikke lenger er behov for, skal slettes.Uriktige eller ufullstendige opplysninger skal rettes.
 • Under visse betingelser kan man ha en rett til å ta med seg personopplysninger fra en virksomhet til en annen.
 • Den enkelte får i visse tilfeller en rett til å protestere mot behandling av sine personopplysninger.
 • Den enkelte kan slippe at det blir truffet viktige avgjørelser om ham eller henne basert på en helautomatisert behandling av personopplysninger.
 • Den enkelte kan slippe at det blir truffet viktige avgjørelser om ham eller henne basert på en helautomatisert behandling av personopplysninger.
 • Det blir adgang til å ilegge et betydelig høyere gebyr ved overtredelse av reglene
Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Molde kommune samler inn og behandler personopplysninger som vi trenger for å utføre de lovpålagte oppgavene våre og andre tjenester, samt for å kunne saksbehandle søknader vi får fra deg.

Når vi «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel at vi samler inn opplysningene, registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem eller utleverer dem til nødvendige parter som inngår i behandlinga. 

Dersom Molde kommune ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre de lovpålagte oppgavene våre, vil du bli informert om at det er frivillig å gi fra deg opplysningene og hva som er formålet med behandlinga av personopplysningene. (for eksempel en spørreundersøkelse).

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine?

For at Molde kommune skal kunne levere kommunale tjenester til deg som innbygger er det nødvendig å behandle personopplysninger. Det gjelder også i relasjon til kommunens ansatte, foreninger, virksomheter og andre samarbeidspartnere.

Her er noen sentrale lover og forskrifter som regulerer kommunen sin behandling av personopplysninger:

 • Europeisk personvernforordning (GDPR) regulerer kommunen sin behandling av personopplysninger.
 • Ny personopplysningslov utfyller personvernforordninga (GDPR) på enkelte område.
 • Offentlighetslova med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument er unntatt offentlighet. Molde kommune praktiserer meroffentlighet, som vil si  at kommunen så langt det er mulig etterstreber at dokument skal være offentlige. Dokumenter som ikke er unntatt, er tilgjengelig i offentlig journal på nettsida.
 • Forvaltningslova inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saka di vil bli behandla. Som part i saka har du spesielle rettigheter, blant annet om innsyn i sakas dokument.
 • Arkivlova inneholder blant anna regler for hvordan dokument blir lagra, samt avlevering til arkivinstitusjon.
 • Opplæringslova inneholder regler om blant anna innsamling, bruk og lagring av opplysninger til bruk i grunnskolen og ungdomsskolen
 • Helseregisterlova inneholder regler om hvordan helseopplysninger som blir samla inn vil bli behandla, samt hvordan de blir sikra, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre.

Andre aktuelle lover som gir anledning for kommunen til å behandle personopplysninger for å oppfylle kommunen sine lovpålagte oppgaver:

 • Kommuneloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Barnevernloven
 • Sosialhelsetjenesteloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Helsepersonelloven
 • Helseregisterloven
 • Folketrygdloven
 • Nav-loven
 • Regnskapsloven
 • E-kom loven

Samtykke

I noen tilfeller kan kommunen behandle personopplysninger om deg basert på samtykket ditt. Du vil i slike tilfeller bli informert om hva behandlinga går ut på og aktivt bli bedt om å samtykke til behandlinga av personopplysningene dine.  Du kan når som helst trekke samtykket ditt til behandling av personopplysninger tilbake. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte servicetorget i kommunen.

Hvor henter vi opplysningene fra?

Molde kommune henter inn nødvendig informasjon fra deg når du søker om en tjeneste fra kommunen.

Når vi tilbyr lovpålagte tjenester til innbyggerne våre, kan vi, dersom det er nødvendig, hente opplysninger om deg fra andre offentlige myndigheter eller offentlige registre, eksempelvis ligningsopplysninger eller andre opplysninger fra Skatteetaten, NAV eller Folkeregisteret. Vi kan også be deg om å opplyse annen type informasjon når du eksempelvis søker om en tjeneste.

Du har alltid rett til å få vite hvor vi henter opplysninger om deg i forbindelse med tjenestene dine i kommunen. Det enkelte tjenesteområde skal opplyse om dette når du søker om en tjeneste.

Hvilke opplysninger behandler vi?

Molde kommune behandler personopplysninger som blant annet

 • Identitet (for eksempel navn, fødselsnummer, d-nummer).
 • Oppholdssted og kontaktinformasjon (for eksempel postadresse, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer).
 • Relasjoner til andre (for eksempel sivilstatus, ektefelle, samboer, barn).
 • Helseopplysninger som diagnose, medisiner.
 • Opplysninger knytta til de tjenestene som du som innbygger bruker, eksempelvis barnehage, skole, byggesak, renovasjon m.m.

Du kan lese mer på Datatilsynet sine sider om hva som blir regnet som personopplysninger

Hvordan samler vi inn personopplysningene dine?

Du gir personopplysningene dine via nettskjema på nettsiden vår. Opplysningene i skjemaet blir sendt elektronisk til Molde kommune. Opplysningene du sender inn gjør kommunen i stand til å utføre saksbehandlinga.

Molde kommune svarer innbyggerne digitalt på søknader. Det krever at vi må være sikre på at mottaker er rett person. Du blir derfor bedt om å fylle inn fødselsnummer i enkelte skjema. Alle personopplysninger vil bli behandla konfidensielt og vil bare bli brukes til saksbehandling av saka det gjelder. Fødselsnummer vil aldri vises på offentlig tilgjengelige dokument.

Vi henter inn personopplysningene fra andre offentlige etater, som Folkeregisteret, Kontakt- og reservasjonsregisteret, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Utlendingsdirektoratet (UDI), Brønnøysundregistrene og Fylkesmannen.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Ansatte i Molde kommune skal kun behandle personopplysningene dine når det er nødvendig for oppgaveløsningen.

Behandling av opplysninger skjer innenfor strenge juridiske rammer. Disse skal sikre personvernet ved å gi forutsigbarhet i hvilke opplysninger som samles inn, hvem som får bruke dem og hva de kan brukes til. Alle medarbeidere har en streng taushetsplikt om formues- og inntektsforhold, samt andre økonomiske, bedriftsmessige og personlige forhold som de får adgang til i arbeidet.

Hvordan tar vi vare på personopplysningene dine?

Molde kommune har store mengder personopplysninger, noe som stiller høye krav til sikkerhet. Kravene til sikkerhet ivaretas blant annet gjennom fysisk sikkerhet (kontroll med hvem som har fysisk adgang til bygningene våre, IT-sikkerhet (brannmur, sikre datalinjer), kontroll med hvem som har tilgang til systemene vi bruker og internkontroll.

Hvem utleverer vi personopplysninger til?

Molde kommune leverer kun ut personopplysninger når det foreligger et gyldig rettslig grunnlag. Dette omfatter blant annet utlevering til:

 • andre skatteoppkrevere
 • faglig overordnet myndighet (skattekontor, Skattedirektorat, Finansdepartementet)
 • andre offentlige etater
 • private finansinstitusjoner
 • utenlandske skattemyndigheter vi har en avtale med

Når personopplysningene dine blir behandla i fagsystem som ligger hos eksterne leverandører, har kommunen databehandleravtale med leverandøren for å regulere sikkerheten rundt behandlinga, og sikre at personvernet blir ivaretatt i tråd med lov og forskrift.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer opplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre våre lovpålagte oppgaver. Opplysninger vil som hovedregel slettes når dette behovet faller bort, med mindre vi har en lovpålagt plikt til å oppbevare dem etter annet regelverk, som for eksempel arkivloven.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Kommunedirektøren i Molde kommune er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilke rettigheter har du?

Innsyn

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og du har rett til å få en kopi av personopplysningene vi har registrert. Hvis du ber om innsyn kan du blant annet få svar på:

 • hvor dine personopplysninger er hentet fra
 • hvilke formål (oppgaver) vi behandler dine personopplysninger for  
 • om personopplysningene er blitt gitt videre, og til hvem

Du kan henvende deg til postmottaket i Molde kommune (e-post)

Unntak fra innsynsretten

Vi kan i enkelte tilfeller nekte deg innsyn dersom dette er nødvendig og vilkårene for det er oppfylt. Dette kan for eksempel være av hensyn til avdekking av brudd på skattelovgivning, eller av hensyn til vern av andre personer.

Retting av feil

Hvis du oppdager at Molde kommune har registrert uriktige, utdaterte eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å få disse rettet eller oppdatert.  

Hvis retting av feil gjelder opplysninger som er sendt inn av andre, må henvendelser om feil rettes til kilden, som for eksempel din arbeidsgiver.

Mulighet til å klage

Hvis du mener at Molde kommune behandler dine personopplysninger i strid med regelverket, kan du sende inn en klage. Du finner mer informasjon om klageadgangen på datatilsynets nettsider.

Hvordan kan du kontakte personvernombudet?

Molde kommune har et personvernombud som du kan kontakte om du har spørsmål om kommunen sin behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal arbeide for å ivareta personvernet på en god måte, både for ansatte og innbyggerne.

Kontaktinformasjon:

Henrik Leknes Syversen
personvernombud
Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS
Tlf. 41 26 23 64
henrik.syversen@ikamr.no
www.ikamr.no

 

 

Om informasjonskapsler (cookies)