Klima- og miljøstatus

Det finnes en rekke nyttige datakilder for klima og miljø i Norge. På denne siden kan du lese mer om disse ulike datakildene og få innsikt i status i Molde kommune.

Miljøstatus

Luftkvalitet

Den landsdekkende tjenesten Luftkvalitet i Norge varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og neste døgn. Du kan søke på ulike steder i Norge, eller se et direkte varsel for Molde her Ifølge dette varselet er det stort sett lite luftforurensing i Molde.

Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der du bor eller oppholder deg. Det varsles for fint svevestøv (PM 2,5) og summen av fint og grovt svevestøv (PM 10), begge stammer i hovedsak fra veitrafikk og vedfyring, nitrogendioksid (NO2) fra biler med forbrenningsmotorer og langtransportert bakkenært ozon (O3).

Tjenesten gir lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om luftkvaliteten der du bor og oppholder seg. Graden av forurensning vises i høyoppløselige digitale kart. Det blir også gitt helseråd ut ifra forurensningsgrad. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.

Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Molde har god kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder noe annet. Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i drikkevannsforskriften. Vi tar jevnlig prøver på flere prøvesteder ved vannverkene våre. Se prøveresultat og les mer om drikkevannskvalitet.

Badevannskvalitet

Molde kommune måler kvaliteten i vannet på utvalgte badeplasser, ukentlig på sommeren. Les mer om badevannskvalitet her. Det finnes også temperaturfølere på utvalgte badeplasser. Sjekk badetemperaturen her
 

Klimastatus

På klimaområdet finnes det også ulike kilder til data og statistikk. Miljødirektoratet produserer klimaregnskap for de direkte klimagassutslippene til kommunene i Norge og har også oversikt over utslipp og opptak fra skog og arealbruk. Gjennom Folkets fotavtrykk får vi tilgang til data som sier oss noe om de forbruksbaserte klimagassutslippene.

Direkte klimagassutslipp

Miljødirektoratets statistikk over klimagassutslipp publiseres hvert år, to år på etterskudd. Statistikken omfatter de direkte klimagassutslippene innenfor den enkelte kommunes kommunegrense. Utslippene fordeles på ni ulike sektorer: Industri, olje og gass, energiforsyning, oppvarming, veitrafikk, sjøfart, luftfart, annen mobil forbrenning, jordbruk, og avfall og avløp.

Nøkkeltall for Molde kommune er:  

  • Utslippene gikk ned med 4,5 prosent fra 2019 til 2020.
  • I 2020 slapp Molde kommune ut 132 743 tonn CO2-ekvivalenter. 
  • Sektoren med høyest utslipp i 2020 er sjøfart. Denne sektoren har høyest utslipp i alle år i tidsserien.   
  • Etter sjøfart er veitrafikk den sektoren med størst utslipp.   

Ønsker du å gå mer i dybden og laste ned data på området? Det kan du kjøre via denne lenken til Miljødirektoratet. 

Vi har også laget en egen artikkel som forklarer status for klimagassutslipp i Molde kommune. Denne kan du lese ved å trykke på knappen under.

Klimagassutslipp Molde kommune

Utslipp og opptak fra skog og arealbruk

Miljødirektoratets regnskap for utslipp og opptak fra skog og arealbruk kan brukes som et kunnskapsgrunnlag for å redusere utslipp og øke opptak av klimagasser fra arealbruk og arealbruksendringer. Se Moldes regnskap for utslipp og opptak fra skog og arealbruk

Utslipp fra Molde kommune som organisasjon

Molde kommune som organisasjon har som mål å ha null direkte klimagassutslipp i 2030. Kommuneorgansiasjonen er ansvarlig for både direkte og indirekte klimagassutslipp. Vi har fått utarbeidet et klimaregnskap for Molde kommune for 2020. (PDF, 1021 kB)

Vi har laget en egen artikkel som forklarer status for klimagassutslipp fra Molde kommune som organisasjon. Denne kan du lese ved å trykke på knappen under.

Klimagassutslipp fra kommuneorganisasjonen

Forbruksbasert klimagassutslipp

Folkets fotavtrykk er et verktøy som gir informasjon om det gjennomsnittlige klimafotavtrykket til innbyggere i norske kommuner. Forbruksbaserte utslipp beregnes ut fra klimafotavtrykket enkeltpersoner etterlater seg gjennom kjøp av varer og tjenester. 

De forbruksbaserte utslippene fordeles på følgende kategorier: Varer og tjenester, energi, mat, offentlige utslipp og transport.

Data for Molde viser at den gjennomsnittlige innbyggeren slipper ut 11,4 tonn CO2-ekvivalenter per år (per januar 2022). For å nå målene i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet førindustriell tid, må det gjennomsnittlige utslippet for en innbygger i verden være på 2,1 tonn CO2-ekvivalenter per år. Les mer om dette i FNs Emissions Gap Report fra 2020.

Molde foregangskommune
Molde er en foregangskommune i "Folkets fotavtrykk". Det betyr at vi får økt datakvalitet og at man kan se detaljer ned til grunnkretsnivå i kartet. Det gir oss innsikt i og mulighet til å få gjennomført mer treffsikre klima- og miljøtiltak. Trykk på "Folkets Fotavtrykk" i kartet under for å åpne det i ny fane.

 

Dokumentasjon til datakildene  Folkets fotavtrykk

Artikkelliste