Hva er en reguleringsplan?

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan viser hva et område kan brukes til, og hva som kan bygges der. Hvilke områder skal brukes til boliger? Hvor skal det være parker, idrettshaller og busstopp?

En reguleringsplan består av et arealplankart, planbestemmelser og en planbeskrivelse. Den er et juridisk bindende dokument som følger opp kommuneplanens arealdel, og er i mange tilfeller nødvendig for gjennomføring av tiltak og utbygging. Planlegger du å bygge på en eiendom, må du undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen.

Reguleringsplan er hjemlet i Plan- og bygningsloven kapittel 12. Det finnes to typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering.

Områderegulering

Områderegulering lages av kommunen, og styrer utviklingen for et større område, som for eksempel Grandfjæra eller Lundavang.

Detaljregulering

Detaljreguleringer tar for seg mindre områder eller enkelte tomter og gir ofte mer spesifikke føringer for hva som kan bygges. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til en detaljregulering, men det er fagkyndige som må utarbeide planforslaget.

Medvirkning i planprosesser

En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne. Du kan komme med innspill i to runder i planarbeidet: Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn). I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Planarbeidet kunngjøres også i lokalavisen og her på nettsidene våre. 

Se også

Finn gjeldende plan for eiendom/område på arealplaner.no

Slik sender du inn et planforslag eller forslag til endring av plan

Reguleringsplaner som er på høring

Kommuneplanens arealdel

Plan- og bygningslovens kapittel 12 på lovdata.no

Kontakt

Kontaktperson reguleringsplaner
E-post
Mobil 47 50 72 38