Arbeid i eller ved kommunal vei

Arbeid i eller ved kommunal vei

Alle som skal arbeide eller grave i eller ved kommunal vei skal søke om dette. En slik søknad må sendes i god tid før gravingen starter opp. 

Når må jeg sende søknad?

Alt arbeid i den kommunale veien skal det søkes om, dette gjelder også areal som offentlige fortau, gang- og sykkelveier, kaier, torg og plasser. I tillegg er det noe som heter veiens sikkerhetssone. Dette gjelder om en arbeider på privat område, men så nær veien at det enten påvirker veien eller trafikken, eller at det kan være farlig for trafikanter eller arbeidere.

Typiske aktiviteter som er søknadspliktige er:

  • Etablere ledningsanlegg av alle slag (for eksempel telefon, elektriske kabler, vann- og avløpsledninger og løypestrenger).
  • Grave eller fjerne masser nærmere enn 3 meter fra kommunalt veiområde.
  • Deponere masser på offentlig veiområde (tømmer, jord- og steinmasser, byggematerialer osv.).
  • Grave, sprenge, ta bort masser, hugge tre eller utføre annet arbeid i kommunal vei eller grunn.
  • Sette opp stillas, container, kran, vask av vindu, riggområde, arrangement eller tilstelninger på offentlig veigrunn.

Hvilke plikter har jeg dersom jeg graver i kommunal vei?

  • Er du ansvarlig for gravingen må du skaffe deg nødvendige opplysninger om kabler, fjernvarme, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger (varmekabler, signalkabler, styringskabler, detektorer for lyskryss og så videre). 
  • Anvisninger fra kommunen må følges nøyaktig.
  • Dersom det oppstår skader fordi gravingen ikke er varslet, eller fordi gravingen er utført i strid med anvisningene, er du pliktig til å betale for reparasjon av skaden.
  • Dersom det oppstår skader på grunn av dårlig komprimering eller feil bruk av masse, må du regne med å betale for utbedringen som gjøres av Molde bydrift.
  • Du er også pliktig til å betale eventuelt inntektstap som måtte oppstå som en følge av avbrudd.

Hva koster det?

Se prisliste for arbeid- og gravetillatelser 

Slik søker du

Vedlegg til søknaden: Kartutsnitt og forslag til varslingsplan/skilting i tilknytning til gravearbeidet.

Her søker du om arbeidsvarsling og/eller gravetillatelse i kommunal vei

Her finner du oversikt over ledningsnett

Bestill kabelpåvisning på ledningsportalen

Ofte stilte spørsmål

Oppsett av stillas i sentrum

I utgangspunktet skal stillas settes opp slik at de ikke er til hinder for fotgjengere og syklister i sentrumsgater. For å sikre fremkommelighet skal det være en fri passasje på 1, 2 meter. 

Dette kan enten sikres gjennom tilstrekkelig fritt areal på fortauet utenfor stillaset (uten skiltstolper, lyktestolper og andre hindringer) eller under stillaset. Dersom en legger opp til ferdsel under stillaset må en velge en type som er spesielt egnet til dette.

Kommunen ønsker at det i minst mulig grad blir stengt fortau, fordi dette skaper farlige situasjoner for mange grupper fotgjengere som ikke er lke flinke å orientere seg ved endringer. Dette gjelder spesielt barn, men også mange andre grupper myke trafikanter. 

 

Container

Utsetting av container på kommunal vei skal det søkes om. Skal du sette ut en container på en oppmerket parkeringsplass kan dette avtales direkte med Molde parkering / Romsdal parkering. 

Unntak fra dette er parkeringsplasser rett ved siden at trær. Her er det spesielle vilkår som gjelder.

Arrangement og tilstelninger

I tillegg til å søke kommunen om tillatelse, må det også søkes til politiet om en planlegger å samle mennesker. Dette gjelder alt fra appeller, opptog, festivaler og andre markeringer. 

Arbeid i nærheten av et tre?

Når det skal graves eller arbeides i nærheten av et tre skal det bli tatt hensyn til røtter, stamme og trekrone. Vi vil unngå å svekke livslengda på trær, skape risikotre eller gjøre de sårbare for sykdom og skadedyr.

Alt gravearbeid skal skje utenfor trekronene si ytre avgrensing (dryppsone), og minst 5 meter fra stammen. Avhengig av typografi og åpne plenareal med tre kan kravet om avstand være større. Graving innenfor ei 20 meters hensynssone skal utføres i samråd med forvaltningsavdelinga. Gravearbeid under trekrona skal utføres med luftspade, eller andre metoder etter avtale. Det kan kreves oppsyn av arborist ved graving under eller rundt trekrona.

Skal du arbeide i, eller i nærheten av, fylkes- eller riksvei?

Statens vegvesen håndterer søknader i tilknytning til riksveiene. Fylkeskommunen håndterer søknader i tilknytning til fylkesveiene. 

Er du usikker på om veien er kommunal?
Klikk her for å komme til Statens vegvesens side om gravetillatelse for fylkesveger

Lovgrunnlag

Varsling av arbeid i eller ved kommunal vei

Arbeid i kommunal vei

Se også

Pågående prosjekter

Åpningstider

08.00-15.30

Kontakt

Karl-Håkon Farstad Eriksen

rådgiver veg
Send e-post
Mobil: +47 90 81 90 19

Adresse

Besøk:
Molde bydrift
Plutovegen 7
6419 Molde

Post:
Molde bydrift
Rådhusplassen 1
6413 Molde