Arbeid i eller ved kommunal vei

Alle som skal arbeide eller grave i eller ved kommunal vei skal søke om dette. En slik søknad må sendes i god tid før gravingen starter opp. 

Når må jeg sende søknad?

Alt arbeid i den kommunale veien skal det søkes om, dette gjelder også areal som offentlige fortau, gang- og sykkelveier, kaier, torg og plasser. I tillegg er det noe som heter veiens sikkerhetssone. Dette gjelder om en arbeider på privat område, men så nær veien at det enten påvirker veien eller trafikken, eller at det kan være farlig for trafikanter eller arbeidere.

Typiske aktiviteter som er søknadspliktige er:

 • Etablere ledningsanlegg av alle slag (for eksempel telefon, elektriske kabler, vann- og avløpsledninger og løypestrenger).
 • Grave eller fjerne masser nærmere enn 3 meter fra kommunalt veiområde.
 • Deponere masser på offentlig veiområde (tømmer, jord- og steinmasser, byggematerialer osv.).
 • Grave, sprenge, ta bort masser, hugge tre eller utføre annet arbeid i kommunal vei eller grunn.
 • Sette opp stillas, container, kran, vask av vindu, riggområde, arrangement eller tilstelninger på offentlig veigrunn.

Hvilke plikter har jeg dersom jeg graver i kommunal vei?

 • Er du ansvarlig for gravingen må du skaffe deg nødvendige opplysninger om kabler, fjernvarme, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger (varmekabler, signalkabler, styringskabler, detektorer for lyskryss og så videre). 
 • Anvisninger fra kommunen må følges nøyaktig.
 • Du må følge Teknisk norm for kommunale gater og veger (PDF, 2 MB)
 • Dersom det oppstår skader fordi gravingen ikke er varslet, eller fordi gravingen er utført i strid med anvisningene, er du pliktig til å betale for reparasjon av skaden.
 • Dersom det oppstår skader på grunn av dårlig komprimering eller feil bruk av masse, må du regne med å betale for utbedringen som gjøres av Molde bydrift.
 • Du er også pliktig til å betale eventuelt inntektstap som måtte oppstå som en følge av avbrudd.

Hva koster det?

Se prisliste for arbeid- og gravetillatelser 

Slik søker du

Vedlegg til søknaden: Kartutsnitt og forslag til varslingsplan/skilting i tilknytning til gravearbeidet.

Her søker du om arbeidsvarsling og/eller gravetillatelse i kommunal vei

Her finner du oversikt over ledningsnett

Bestill kabelpåvisning på ledningsportalen

Ofte stilte spørsmål

Lovgrunnlag

Varsling av arbeid i eller ved kommunal vei

Arbeid i kommunal vei

Se også

Pågående prosjekter

Kontakt

Molde bydrift
E-post
Mobil 90 55 75 42

Telefontid mellom 12.00-15.00

Adresse

Besøk:
Molde bydrift
Plutovegen 7
6419 Molde

Post:
Molde bydrift
Rådhusplassen 1
6413 Molde