Brøyting og strøing

Hvem har ansvar for hva?

 • Molde kommune har ansvar for brøyting og strøing av kommunale veier, fortau, gang- og sykkelveier
 • Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for fylkesveger
 • Statens vegvesen har ansvar for riksveger

Her finner du oversikt over hvem som eier veiene

I kommunens standard er følgende kriterier lagt til grunn ved brøyting:

 • Brøyting av hovedveier, bussveier og bratte bakker ved snømengde 5 cm
 • Brøyting andre kommunale veier ved snømengde 8-10 cm.

Målet med brøytingen er å gi et tilfredsstillende veigrep som gjør det enkelt å ferdes både for kjørende trafikk og de myke trafikantene. Bussveiene, boliggatene, fortau, gang- og sykkelveier blir prioritert.

I vintersesongen er det i overkant av 30 biler og maskiner til disposisjon. For det vanlige boligveinettet er tiltakstiden 10 timer.

Ved snøfall om natten

Veier med høy prioritet skal være gjennombrøytet til kl.07.00 på hverdager og kl. 08:00 på helgedager. I prioritert rekkefølge: bussveier, andre hovedveier, boliggater og gang- og sykkelveier forutsettes gjennombrøytet innen 3 timer.

Ved store snøfall vil brøyting ta lengre tid, og vi vil oppleve at det oppstår problemer med brøyting, rydding av fortau, kryssrydding og redusert standard på snuplasser.

Prioritert brøyting

De viktigste veiene brøytes etter behov og standard hele døgnet, mens brøyting på resten av veinettet i størst mulig grad søkes utført på dagtid og ellers når snømengden er over 10 cm. Brøyting kan også starte på lavere snømengder når dette er fornuftig totaløkonomisk (for eksempel før omslag til regn, våt snø osv.).

Ved store snømengder blir det høye brøytekanter. Da rydder vi på de mest kritiske stedene, men vi har ikke kapasitet til å rydde alle steder som vi får tilbakemelding om. Meld gjerne inn til oss, det gir oss verdifull informasjon. Vi prioriterer fortløpende og tar det vi rekker.

Meld ifra om manglende brøyting og strøing

Snø inn på privat eiendom

Vi vil alltid prøve å unngå å brøyte snø inn på private eiendommer, men vi må prioritere trafikksikkerhet og framkommelighet. Hvis vi har brøytet snø inn på din eiendom, ber vi om at den ikke flyttes ut igjen på fortauet eller ut i kjørebanen.  På denne måten sikrer vi enklere forhold for fotgjengere og bilister.

I følge Samferdselsdepartementet må eiendommer som grenser ut til offentlig vei regne med at noe av snøen som brøytes eller freses havner inn på privat grunn. Dette er det en langvarig og etablert praksis for. Den nytten eiendommer som grenser til offentlig vei har av å få ryddet veien for snø, anses som større enn ulempene ved at noe av snøen havner på privat grunn.

Bidra der du kan

 • vær forberedt på føreforholdene, enten du går, sykler eller kjører.
 • parker slik at brøytemannskapene kommer seg frem med utstyret sitt og har plass til å få vekk snøen.
 • rydd din egen innkjørsel. Ikke måk snø fra egen eiendom ut i veien, eller på fortauet. Husk på de med nedsatt funksjonsevne og de med barnevogn (for å nevne noen).
 • sørg for at vegetasjon fra din eiendom ikke henger ut i veien til hinder for brøytemannskapene og gående.
 • sett søppeldunkene slik at de ikke hindrer brøytingen, og fjern snø slik at renovasjonsmannskapene kommer frem til søppeldunkene.
 • ha forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig for oss å innfri dine forventninger.

Som gårdeier i sentrum har du ansvar for:

 • rydde fortau for is og snø
 • strø glatt fortau utenfor egen eiendom - dette står i politivedtektene
 • Alle huseiere må sørge for at det ikke oppstår fare for takras eller fallende istapper

Husk: brannbilen, ambulansen og politibilen må komme fram.

Strøsand

Kommunen bruker bare sand til strøing. Sandstrøing gjøres etter oppsatte strøruter og i spesielt bratte og vanskelige bakker samt i kurver og foran veikryss når normalt vinterutrustede biler og personer har vanskelig for å komme sikkert fram.

Strøing av offentlige plasser, fortau og gang- og sykkelveier prioriteres og utføres jevnlig når forholdene tilsier det.

Servicestrøing i boliggater gjøres bare når friksjonsforholdene er ekstremt dårlige (is).

Kontakt

Teknisk drift og forvaltning
E-post
Mobil 90 55 75 42

Telefontid mellom 12.00-15.00