På sykkel i Molde

Sykling er bra, både for helsen, klimaet og miljøet. Jo flere vi er som sykler, jo bedre er det for det lokale miljøet og det globale klimaet.

Mobilitet som bidrar til et lavutslippssamfunn

Mobilitetspyramiden viser de ulike nivåene av utslipp i forbindelse med mobilitet. For å bidra til minst mulig utslipp er det ønskelig at mest mulig av transporten foregår til fots, på sykkel og med kollektivtransport. Altså å befinne seg så lavt på pyramiden som mulig. 

Utslippene øker oppover pyramiden fra gange og sykkel, og til privatbilisme og fly. Med andre ord er det å ta sykkelen fremfor bilen et effektivt tiltak for å redusere klimagassutslipp globalt og for å bidra til mindre forurensning lokalt. 

Sammen kan vi bidra til et triveligere sentrumsliv, bedre nærmiljø og positive helseeffekter for den enkelte. Les mer om sykkelparkering, sykle til skolen, politiets råd om elsykkel og hvordan du kan låne sykkel gratis!

Smart mobilitet

Vi ønsker å legge til rette for smart, trygg og miljøvennlig transport ved bruk av teknologi og enkle fysiske tiltak. For å få til det arbeider Smart Molde med prosjektet “Smart Mobilitet”. 

Les mer om prosjektet “Smart mobilitet”

Ikke kjør om du ikke må - heller sykle eller gå

En av holdningskampanjene som er kjørt i arbeid med prosjektet er «Ikke kjør om du ikke må – heller sykle eller gå». 

Samkjør, ta buss, sykle, rulle eller gå

En annen holdningskampanje som er kjørt i abeid med prosjektet er «Ikke kjør om du ikke må – samkjør, ta buss, sykle, rulle eller gå» - holdningskampanje for trygg ferdsel i og rundt Molde idrettspark. 

Fremtidens mobilitet

I Smart Molde-prosjektet «Fremtidens mobilitet» skal vi samarbeide med samfunnets aktører, teste og eksperimentere med tiltak for å ta tak i mobilitetsutfordringene i Molde. Med mobilitet mener vi forflytning av varer, tjenester og mennesker.  Molde kommune og Smart Molde har fått midler fra Møre og Romsdal fylkeskommunes satsing «Byen som regional motor» til prosjektet.

«Fremtidens mobilitet» består av fem ulike tiltak; trygg sykkel, deling av areal, vare- og tjenestelevering, grønnere arbeidsreiser og sentrumsmiljø.

Les mer om prosjektet Fremtidens mobilitet