Hva gjør Molde kommune?

Hva gjør Molde kommune?

Regjeringen skriver i sin klimaplan for 2021-2030 at kommunene er en viktig brikke i klimaarbeidet. Molde kommune har ulike roller og oppgaver og kan bidra til å oppnå klimamål.

Som samfunnsaktør og lokalmyndighet kan kommunen bidra til holdningsendring og bevisstgjøring, og legge til rette for gode løsninger som gjør det enkelt for privatpersoner og organisasjoner å ta bærekraftige valg. 

Areal- og samferdselsplanleggingen er et grunnleggende verktøy for å skape et klimavennlig samfunn. Molde kommune jobber for å være i forkant av utviklingen slik at vi er rustet for å møte fremtidens behov og hendelser. 

Renseanlegget på Cap Clara: Ei miljøinvestering for framtida

Kloakk inneholder tungmetaller, mikroplast og næringsstoffer som kan skade både natur og mennesker. Derfor er norske kommuner underlagt strenge krav til å rense kloakken. Men visste du at Molde kommune faktisk er best i fylket på rensing av avløpet?

Bildeling

Kan biler brukes som tjenestebiler for kommunen på dagtid og av innbyggere på kveldstid og helg? Vi ønsker å etablere bildeling!

Ladeinfrastruktur for tjenestebiler

Å bytte ut fossildrevne kjøretøy med elektriske er ett av våre viktigste virkemiddel for å få ned direkte klimagassutslipp fra vår organisasjon.

Innbyggerundersøkelse om klima

Molde kommune har undersøkt hvordan klimasaken står blant innbyggerne, og spurt om erfaringer med klimaendringer, ønske om å begrense eget fotavtrykk og holdning til sirkulær økonomi.

Mål for reduksjon av klimagassutslipp

"Moldesamfunnet er klimanøytralt innen 2050"  er ett av flere mål i kommuneplanens samfunnsdel og vårt overordnede klimamål. Vi trenger konkrete mål for å redusere klimagassutslipp,  blant annet for å styre de årlige klimabudsjettene og dermed nå hovedmålet om klimanøytralitet.

Miljøtårnsertifikat for lokale bedrifter

Vi har lisens for å utstede Miljøfyrtårnsertifikat. Mange lokale bedrifter er allerede sertifisert som miljøfyrtårnbedrifter.

Klimabudsjett

Hva er et klimabudsjett og hva betyr det for Molde kommune?

"Molde er eit grønt, smart og innovativt samfunn"

Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har vi ei rekke føringar på klima- og miljøområdet. 

Vi vil gjerne høre fra deg!

Har du forslag til noe kommunen kan gjøre for klima eller miljø? Da vil vi gjerne høre fra deg.