Smart hjelpemiddelforvaltning

Hva går prosjektet ut på? 

Kort forklart

  • Smart hjelpemiddelforvaltning skal utvikle og effektivisere tjenesten til alle innbyggere. 
  • Sørge for et godt etablert lagersystem med digitale løsninger for system og samhandling. 
  • Skape en fysisk møteplass hvor hjelpemidler kan prøves ut, vurderes og tilpasses i samråd mellom innbygger, fagpersoner og andre involverte. 
  • Digital plattform hvor produkter og hjelpemidler presenteres. 
  • Møteplassen bør legge til rette for undervisning, informasjon, veiledning, samhandling og fungere som en kompetansearena for hjelpemidler. 
FNs bærekraftsmål 3, 11 og 17 illustrasjon - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 3, 11 og 17

Hvorfor satser vi på prosjektet?

Molde kommune skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og tilrettelegge miljøet rundt den enkelte innbygger. Hjelpemiddelforvaltningen i kommunen har ansvar for korttidslager av hjelpemidler til innbyggere med midlertidige behov, samt tjenester tilknyttet hjelpemidler ved varig behov. Molde kommune har per i dag ca. 3500 brukere med hjelpemidler på varig utlån. 

Molde helse- og mestringsarena

Molde kommune har kjøpt Nøisomhedsvegen 34D (tidligere Kiwi Bergmo), som nå skal bygges om til Molde helse- og mestringsarena. Her vil vi bygge nye lokaler for hjelpemiddelforvaltningen, i tillegg til at vi skal samle fagkompetanse på hjelpemidler og helse- og mestringsteknologi, og ha tilknyttet en kurs- og visningsarena hvor innbyggerne i kommunen/regionen ønskes velkommen inn. 

Det jobbes samtidig med ivaretakelse av distriktene og videreutvikling av hjelpemiddellagrene i Midsund og Eidsvåg. For å kunne ivareta kommunens ansvar for hjelpemidler, er det en unik mulighet til å samhandle om fremtidsrettede, helhetlige og effektive løsninger for at innbyggerne skal mestre egen hverdag.  

Hvordan sikre et vellykket prosjekt?

Vi ønsker å sikre en tidlig involvering av samarbeidspartnere, og at brukere/innbyggere, næringsliv, akademia og offentlige instanser deltar på lik linje i planleggingen og utviklingen. 

Hvem er med i prosjektet?

Molde kommune, ROR-IKT, Høgskolen i Molde, ALV (Arena for Læring om Velferdsteknologi), lag og organisasjoner, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (NFU), NAV hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal, Eldrerådet, Astero, Helseinnovasjonssenteret med flere. 

Gjennomførte aktiviteter og planen fremover 

 

 

Relevante artikler, dokumenter og lover 

Kontakt

Hege Synnøve Anmarkrud
ergoterapeut
E-post
Mobil 90 27 45 33
Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 90 01 79 57