Pressereglement for ansatte

Pressereglement for ansatte

Molde kommune skal utøve aktiv og utadrettet informasjon. Henvendelser fra media skal møtes med størst mulig åpenhet, og kommentar gis så raskt det er mulig.

Media skal brukes for å kommunisere budskap knyttet til vår virksomhet.

  1. Det øverste informasjonsansvaret i Molde kommune ligger hos ordfører og kommunedirektør. Politiske kommentarer og vurderinger gis av politisk nivå, mens rådmannen uttaler seg i overordnede, administrative saker. Med kommunedirektør menes her kommunedirektørteamet (kommunedirektør og kommunalsjefer).
  2. Faglederne er kommunedirektørens fremste rådgivere innen skole, barnehage og pleie og omsorg. I saker som gjelder det helhetlige tilbudet innenfor disse tjenesteområdene, er det fagsjefene som uttaler seg på vegne av kommunedirektøren.
  3. Enhets- og stabsledere har det faglige, økonomiske, personalmessige og administrative ansvar innen sin enhet. I dette ligger også et informasjonsansvar. Lederne har rett og plikt til å gi faktaopplysninger og faglige vurderinger innenfor sine ansvarsområder og opptrer da på vegne av rådmannen. Kommunedirektør skal konfereres ved behov og holdes løpende orientert om saker som forventes å komme i mediene.
  4. Styret, og etter delegasjon daglig leder, i kommunale foretak har det faglige, økonomiske, personalmessige og administrative ansvar innenfor sitt foretak. I dette ligger også et informasjonsansvar. Kommunedirektør og ordfører skal konfereres ved behov og holdes løpende orientert om saker som forventes å komme i mediene.
  5. Enhets- og stabsledere, samt daglig ledere i kommunale foretak, kan delegere mediekontakten til den medarbeideren som har best kjennskap til saken og som ut fra et faglig ståsted kan gi den beste fremstillingen fra kommunens side. Den som uttaler seg skal opptre lojalt ovenfor Molde kommunes politiske og administrative vedtak.
  6. Den enkelte medarbeider skal oppmuntres til å bidra med ideer og innspill til gode mediesaker. Alle medieutspill skal avklares med nærmeste leder.
  7. Ansatte i Molde kommune har ytringsfrihet som privatpersoner, og må gjerne ta del i offentlige samfunnsdebatter. Ansatte har selv plikt til å presisere overfor mediene at de uttaler seg som privatpersoner når de uttaler seg eller kommenterer saker innenfor kommunens ansvarsområder. Stillingsbetegnelse, kommunens e-post, e-post signatur eller brevark skal ikke brukes når den ansatte uttaler seg som privatperson. Ansatte kan ikke uttale seg som privatpersoner på områder hvor man er saksbehandler eller innehar en annen sentral rolle. I slike tilfeller forventes full lojalitet til kommunens vedtak og bestemmelser.
  8. Ansatte som er tillitsvalgte og/eller politikere har selv ansvar for å klargjøre overfor mediene at de uttaler seg som representant for en fagforening eller et parti. Rollene som tillitsvalgt/politiker og ansatt skal holdes atskilt.
  9. Leserbrev og kommentarer i papir- og nettaviser skal som hovedregel ikke besvares. Rene faktafeil skal korrigeres av enhets- eller stabsleder.
  10.  Kommunikasjonssjef er rådgiver i informasjonsspørsmål og kontaktes når medarbeidere eller ledere ønsker rådføring og hjelp i saker som har med media å gjøre.