Klimagassutslipp i kommunen

Klimagassutslipp i kommunen

Her finner du statistikk om klimagassutslipp innenfor kommunens grenser, og klimafotavtrykket til innbyggere i kommunen.

Kort fortalt

  • I 2021 ble det sluppet ut 129 304 tonn CO2-ekvivalenter innenfor Molde kommunes grenser.
  • Utslippene i kommunen har gått ned med 17,5 prosent sammenlignet med 2009.
  • Høyest utslipp er fra sjøfart, som står for omtrent en tredjedel av utslippene, og veitrafikk, som står for omtrent en fjerdedel av utslippene innenfor kommunens grense.
  • Innbyggere i Molde har et klimafotavtrykk på 11,2 tonn CO2-ekvivalenter hvert år.

Hva er direkte og indirekte klimagassutslipp, klimafotavtrykk og CO2-ekvivalenter?

Direkte utslipp for kommunen: Utslipp som fysisk skjer innenfor kommunegrensen, for eksempel kjøring med fossilbil innenfor kommunens grenser 

Indirekte utslipp for kommunen: Utslipp som fysisk skjer utenfor kommunegrensen, men som et resultat av aktivitet av innbyggere eller virksomheter i kommunen. Kjøp av produkter produsert utenfor kommunens grenser, eller avfallsbehandling utenfor kommunens grenser, er et eksempel på indirekte utslipp for kommunen. Indirekte utslipp er ofte mye høyere enn direkte utslipp. 

Klimafotavtrykk: Klimagassutslipp utløst av aktivitet i kommunen (direkte og indirekte utslipp samlet).

CO2-ekvivalenter: Forskjellige klimagasser har forskjellige oppvarmingseffekter. Andre klimagasser enn CO2 (karbondioksid) regnes derfor om til CO2-ekvivalenter for enklere summering av utslipp i klimaregnskap. Metan har f.eks. en oppvarmingseffekt som er 25 ganger sterkere enn CO2, dermed må utslipp av metan ganges med 25 i klimagassregnskapet.
 

Klimamål

Molde kommunestyre vedtok 17. juni 2021 mål om å redusere moldesamfunnets direkte klimagassutslipp med 60 prosent i 2030 og 95 prosent innen 2050 (i forhold til 2009-nivå). Moldesamfunnets årlige direkte utslipp skal reduseres jevnt mot 2030. Nasjonalt er det et mål om å redusere utslippet av klimagasser med 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. 

Her kan du lese hele saken: PS-56/21 Mål for reduksjon av klimagassutslipp  

Direkte klimagassutslipp har gått ned med 17,5 prosent

Miljødirektoratets statistikk over klimagassutslipp viser de direkte utslippene innenfor kommunegrensen til Molde kommune. Utslippene fordeles på ni ulike sektorer: Industri, olje og gass, energiforsyning, oppvarming, veitrafikk, sjøfart, luftfart, annen mobil forbrenning, jordbruk, og avfall og avløp. I 2021 var de direkte utslippene i Molde kommune på 129 304 tonn CO2-ekvivalenter. Dette er 17,5 prosent lavere enn utslippene i 2009 (156 818 tonn CO2-ekvivalenter). 

Graf som viser direkte klimagassutslipp fordelt etter sektor i Molde kommune 2009-2021

Se beskrivelse i tekst. Graf. - Klikk for stort bildeKilde: Miljødirektoratet * Alle tallene i tidsserien gjelder for nye Molde kommune.

Direkte klimagassutslipp fordelt etter sektor i Molde kommune 2009-2021

Direkte klimagassutslipp fordelt etter sektor i Molde kommune 2009-2021
Sektor 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sjøfart 49 145 49 145 49 145 49 145 53 626 49 858 48 327 50 156 48 335 43 540 
Veitrafikk 37 133 36 886 36 517 37 087 35 418 32 780 34 426 32 487 32 082 33 053 
Jordbruk 23 553 22 157 21 168 21 157 20 945 21 022 21 105 21 136 20 355 20 704 
Avfall og avløp 23 542 22 871 21 079 18 664 17 224 15 890 15 286 14 513 13 601 13 213 
Annen mobil forbrenning 9 077 8 533 11 287 10 453 11 025 10 161 10 361 8 993 7 674 8 669 
Industri, olje og gass 1 757 3 212 4 185 2 961 2 508 2 906 2 062 4 086 4 543 5 248 
Oppvarming 6 451 6 601 5 449 4 206 4 934 4 511 3 810 3 369 3 535 2 448 
Luftfart 3 949 4 672 4 805 5 183 4 917 4 655 4 125 4 246 2 618 2 428 
Sum utslipp 154 607 154 078 153 635 148 856 150 598 141 782 139 501 138 986 132 743 129 304 
 Prosentvis nedgang siden året før -   -   -   -   1,2 -5,9 -1,6 -0,4 -4,5 -3,8 % 
Prosentvis nedgang siden 2009 -   -0,3 -0,6 -3,7 -2,6 -8,3 -9,8 -10,1 -14,1 -17,5 % 

Kilde: Miljødirektoratet
* Alle tallene i tidsserien gjelder for nye Molde kommune.

Størst utslipp fra sjøfart og veitrafikk

Sjøfart står for omtrent en tredjedel av Molde kommunes totale utslipp i 2021 (33,7 %). Veitrafikk står for omtrent en fjerdedel (25,6 %), mens jordbruk står for omtrent en sjettedel (16,0 %).

Utslippene fra sjøfart har tidligere ligget ganske stabilt, men hadde en nedgang på 11,8 prosent fra 2020 til 2021. Dette skyldes trolig elektrifisering av ferger. Veitrafikk har hatt en nedgang på 16,3 prosent fra 2009 til 2021 og avfall og avløp har hatt en nedgang på 44,3 prosent. Industri, olje og gass har derimot økt med nesten 200 % i perioden, og altså nesten tredoblet seg. Industri, olje og gass står likevel for en lav andel av utslippene (4,1 %).

Figur som viser størrelsen av sektorfordelte utslipp i prosent, 2021

Størrelse på sektorfordelte utslipp i prosent. Se tekst for beskrivelse. Kakediagram. - Klikk for stort bildeKilde: Miljødirektoratet

Endring i utslipp per sektor 2009-2021 i Molde kommune

Endring i utslipp per sektor 2009-2021 i Molde kommune
Sektor 2009 2020 Endring 2009-2021 i prosent
Sjøfart 49 145,2 48 335,4 -11,4 %
Veitrafikk 37 133,0 32 082,1 -16,3 %
Jordbruk 23 552,5 20 354,6 -12,1 %
Avfall og avløp 23 541,9 13 601,4 -44,3 %
Annen mobil forbrenning 9 077,0 7 674,1 -4,8 %
Industri, olje og gass 1 756,8 4 543,2 198,7 %
Oppvarming 6 451,1 3 534,5 -60,0 %
Luftfart 3 949,1 2 617,8 -38,5 %
Sum utslipp 156 818 129 304 -17,5 %

Kilde: Miljødirektoratet

Detaljerte utslippstall

Her er en oversikt over hva som bidrar mest til utslipp innenfor hver sektor.

Sjøfart: Passasjerfartøy (74 %), Fiskefartøy (13 %), Cruiseskip (5 %), Stykkgodsskip (2 %).

Veitrafikk: Personbiler (44 %), Tunge kjøretøy (40 %), Varebiler (11 %), Busser (5 %).

Jordbruk: Husdyrenes fordøyelsesprosess (55 %), Jordbruksarealer (23 %), Gjødselhåndtering (22 %).

Avfall og avløp: Avfallsdeponigass (86 %), Avløp (13 %).

Annen mobil forbrenning: Andre næringer (33 %), Bygg og anlegg (29 %), Tjenester tilknyttet transport (17 %), Jordbruk (15 %), Behandling av avfall (4 %).

Industri, olje og gass: Ingen videre inndeling.

Oppvarming: Vedfyring (47 %), Flytende petroleumsgass (28 %), Naturgass (15 %).

Målbane for å nå klimamålene

Molde kommunestyre har vedtatt mål om å redusere moldesamfunnets direkte klimagassutslipp med 60 prosent i 2030 (sammenlignet med 2009), og at disse utslippene skal reduseres jevnt mot 2030. Figur 3 viser Molde kommunes historiske utslipp og målbanen for utslippene dersom disse skal reduseres jevnt mot målet om 60 prosent kutt innen 2030, altså utslipp på 62 727 tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Gitt en jevn nedgang fra og med 2021 betyr det at Molde må kutte sine klimagassutslipp med 7 397 tonn CO2-ekvivalenter hvert år frem mot 2030

Figur 3: viser historiske utslipp og målbane for å nå vedtatt klimamål i 2030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Miljødirektoratet og beregninger basert på måltall.

Forbedret utslippsregnskap

Ved hvert års publisering regnskapet forbedrer Miljødirektoratet tallgrunnlaget og beregningsmetoder for å bedre gjenspeile de faktiske utslippene i kommunene, også for tall tilbake i tid. Dette medfører som regel noen mindre endringer for utslippstallene hvert år.

Indirekte utslipp basert på Folkets fotavtrykk

Folkets fotavtrykk er et verktøy utviklet med midler fra Forskningsrådet, som gir informasjon om det gjennomsnittlige klimafotavtrykket til innbyggere i norske kommuner. Klimafotavtrykket beregnes fra overordnet informasjon om hvordan folk konsumerer, med data fra for eksempel SSB, folkeregisteret, arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og forbruksdata fra bank, aggregert på høyt nivå. De forbruksbaserte utslippene fordeles på følgende kategorier: Varer og tjenester, energi, mat, offentlige utslipp og transport.

Data for Molde viser at den gjennomsnittlige innbyggeren slipper ut 11,2 tonn CO2-ekvivalenter per år. Dette er litt høyere enn fylket der en gjennomsnittlig innbygger slipper ut 11,0 tonn CO2-ekvivalenter per år, og litt høyere enn for landet i helhet der en gjennomsnittlig innbygger slipper ut 10,8 tonn CO2-ekvivalenter per år. For å nå målene i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet førindustriell tid, må det gjennomsnittlige utslippet for en innbygger i verden være på 2,1 tonn CO2-ekvivalenter per år.

Ser vi på de ulike kategoriene, ser vi at innbyggere i Molde har et noe høyere fotavtrykk når det kommer til energibruk (3,41 tonn) enn fylket (3,08 tonn) og landet som helhet (2,98 tonn). Ellers har innbyggere i Molde omtrent like høyt fotavtrykk på varer og tjenester, mat, offentlig og transport, med noen små forskjeller fra fylket og landet.

Tabell som viser klimafotavtrykk per innbygger per år, i tonn CO2-ekvivalenter.

Klimafotavtrykk per innbygger per år, i tonn CO2-ekvivalenter.

Klimafotavtrykk per innbygger per år, i tonn CO2-ekvivalenter.
Kategori Molde Møre og Romsdal Hele landet
Fotavtrykk per innbygger 11,2 11,0 10,8
Varer og tjenester 2,23 2,14 2,23
Energi 3,41 3,08 2,98
Mat 1,35 1,35 1,35
Offentlig 2,5 2,5 2,5
Transport 1,72 1,92 1,79

Kilde: Folkets fotavtrykk
*Tall er per januar 2023

Molde er en foregangskommune i "Folkets fotavtrykk". Det betyr at vi får økt datakvalitet og at man kan se detaljer ned til grunnkretsnivå. Kartet som viser klimafotavtrykk for landet, fylket, Molde kommune og grunnkretsene finnes på folkets fotavtrykk sine sider

Mer informasjon om klima i Molde kommune 

Molde kommune: 

Klima og miljø - hovedside

Klima og miljøstatus

Klimabudsjett i Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Mer statistikk om klimagassutslipp i Molde kommune 

Molde kommune: 

Miljøvenleg liv og produksjon – Kunnskapsgrunnlag for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031

Samfunnstryggleik, beredskap og klimatilpassing – Kunnskapsgrunnlag for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031

Miljødirektoratet:

Kommunefordelt klimagassregnskap

Asplan Viak:

Rapport om klimakostanalyse for Molde kommune 2020

Klimakost.no