Kommunedelsutvalget i Nesset

Kommunedelsutvalget i Nesset

Kommunedelsutvalget består av 7 medlemmer med like mange varamedlemmer i rekkefølge. Inntil 3 representanter kan være fra frivilligheten. Valgbar er alle personer som fyller 18 år i valgåret med bostedsadresse innenfor gjeldende kommunedel. Funksjonstid følger kommunevalgperioden. 

Politiske parti, lag/organisasjoner/bygdelag samt enkeltpersoner kan fremme forslag til kandidater til kommunedelsutvalget. Valgutvalget fremmer innstilling til kommunestyret som foretar oppnevning av kommunedelsutvalget med leder og nestleder. Det søkes gjennomgående representasjon ved at minimum en fast representant fra kommunestyret er fast medlem i kommunedelsutvalget.

Arbeidsområder

Kommunedelsutvalgets viktigste arbeidsområder fremgår av intensjonsavtalen, lokal stedsutvikling, styre for bruken av konsesjonsavgifter, styre for ulike bygdemobiliseringsprosjekt, lokale kultur og idrettstilbud. Konsesjonsavgiftene skal, ifølge det reglementet som er vedtatt for fondet, nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nesset kommune.

Utvalget skal ivareta og fremme forslag og innspill til utvikling av lokalmiljøet overfor kommunens politiske organer.

Plansaker og andre saker som spesielt berører kommunedelsutvalgets område skal sendes til kommunedelsutvalget for uttalelse/medvirkning tidligst mulig i en utrednings-/arbeidsprosess. Innspill til budsjett og økonomiplan skal sendes fra kommunedelsutvalget i høringsfasen mellom innstilling fra formannskapet og behandling i kommunestyret. Innspill i forhold til samfunnsutvikling og evt nye tiltak og prosjekt, sendes til de aktuelle organ i kommunen, dvs det organ som har delegert fullmakt innenfor aktuelt område.

Om kommunedelsutvalget i Nesset blir vedtatt avsluttet etter prøveperioden på 4 år fra 2020, skal forvaltning av midlene til Kraftfondet fortsatt delegeres til et politisk organ i gamle Nesset som forvalter midlene ut fra vedtektene til Kraftfondet.

Medlemmer

Medlemmer i kommunedelsutvalget i Nesset

Reglement

Reglement for kommunedelsutvalget i Nesset

Saker og møter

Politiske møter og saker i Kommunedelsutvalget i Nesset