Reglement for kommunedelsutvalget i Nesset

Reglement for kommunedelsutvalget i Nesset

1. Forankring

Funksjon til folkevalgte, i dette tilfellet kommunedelsutvalg, er regulert i kap 5 i Lov om kommuner og fylkeskommuner. Folkevalgte organ treffer sine vedtak i møte, jf. kommuneloven kap 11. Kommunedelsutvalg er også omtalt i pkt. 6.1. i intensjonsavtalen for nye Molde kommune:

«Det skal prøves ut en ordning med oppnevning av kommunedelsutvalg i Nesset ved etablering av den nye kommunen. Ordningen skal evalueres etter den første kommunestyreperioden. Kommunedelsutvalgene skal være høringsinstans for kommunestyret, og ha beslutningsmyndighet innenfor definerte økonomiske rammer. Kommunedelsutvalgene er hjemlet i kommuneloven, og Fellesnemnda tar stilling til oppgaver og organisering.

Aktuelle områder kan være:

  • Lokal stedsutvikling
  • Styre for bruken av lokale næringsfond, herunder Kraftfondet i Nesset
  • Styre for ulike bygdemobiliseringsprosjekt
  • Lokale kultur og idrettstilbud»

2. Myndighet og rolle

Kommunedelsutvalget er ikke eget forvaltningsorgan og har i utgangspunktet ikke delegert beslutningsmyndighet ut over det som kommunedelsutvalg i Nesset fikk i forbindelse med kommunesammenslåingen innenfor definerte økonomiske rammer. For øvrig kan kommunestyret i nye Molde kommune tillegge kommunedelsutvalget oppgaver eller myndighet etter nærmere vurdering.

3. Arbeidsområder

Kommunedelsutvalgets viktigste arbeidsområder fremgår av intensjonsavtalen, lokal stedsutvikling, styre for bruken av konsensjonavgifter, styre for ulike bygdemobiliseringsprosjekt, lokale kultur og idrettstilbud. Konsesjonsavgiftene skal, ifølge det reglementet som er vedtatt for fondet, nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nesset kommune.

Utvalget skal ivareta og fremme forslag og innspill til utvikling av lokalmiljøet overfor kommunens politiske organer.

Plansaker og andre saker som spesielt berører kommunedelsutvalgets område skal sendes til kommunedelsutvalget for uttalelse/medvirkning tidligst mulig i en utrednings-/arbeidsprosess. Innspill til budsjett og økonomiplan skal sendes fra kommunedelsutvalget i høringsfasen mellom innstilling fra formannskapet og behandling i kommunestyret. Innspill i forhold til samfunnsutvikling og evt nye tiltak og prosjekt, sendes til de aktuelle organ i kommunen, dvs det organ som har delegert fullmakt innenfor aktuelt område.

4. Sammensetning, valg og valgordning

Kommunedelsutvalget består av 7 medlemmer med like mange varamedlemmer i rekkefølge. Inntil 3 representanter kan være fra frivilligheten. Valgbar er alle personer som fyller 18 år i valgåret med bostedsadresse innenfor gjeldende kommunedel. Funksjonstid følger kommunevalgperioden. Møtene kan holdes på dagtid.

Politiske parti, lag/organisasjoner/bygdelag samt enkeltpersoner kan fremme forslag til kandidater til kommunedelsutvalget. Valgutvalget fremmer innstilling til kommunestyret som foretar oppnevning av kommunedelsutvalget med leder og nestleder. Det søkes gjennomgående representasjon ved at minimum en fast representant fra kommunestyret er fast medlem i kommunedelsutvalget.

5. Konstituering – representasjon

Kommunedelsutvalget innkalles når leder, eller minst 3 av medlemmene krever det. Utvalget er beslutningsdyktig når minimum 4 av utvalgets medlemmer er til stede. Utvalget kan gi andre instanser møte og talerett.

Ordfører/varaordfører og kommunedirektør har møte- og talerett i kommunedelsutvalget.

6. Administrasjon

Kommunedirektøren sørger for sekretariatsfunksjon og er koordinerende ledd for kommunedelsutvalget. Det skal årlig avholdes kontaktmøter med ordfører, kommunedirektør og kommunalsjefer.

7. Godtgjørelse

Valgte medlemmer av kommunedelsutvalgene ytes møtegodtgjørelse i h.h.t. godtgjøringsreglementer og får dekket sine utgifter etter kommunalt regulativ.

8. Rapportering, taletid

Kommunedelsutvalget utarbeider årsmeldinger som legges fram for kommunestyret til orientering. Kommunedelsutvalget kan få taletid i hovedutvalgene ved oppstart av møte hvor de kan gi innspill og kommentarer til saker som skal opp til behandling i møtet. Det kan gis anledning til taletid i kommunestyret i særlig aktuelle saker innenfor kommunedelsutvalgets ansvarsområde. Ønske om taletid meldes minst to dager før møtet til ordfører/utvalgsleder eller sekretær.

9. Fjernmøter

Møter kan avholdes som fjernmøte, kommunelovens § 11-7. Utvalget avgjør selv når det er nødvendig å avholde møte som fjernmøte.

Ved fysiske møter plikter alle medlemmer og innkalte varamedlemmer å møte fysisk.

10. Endring av reglement

Dette reglementet gjelder fra kommunestyrets vedtaksdato. Endringer kan kun gjøres av kommunestyret i eget vedtak.

11. Hvis kommunedelsutvalg avsluttes som prøveordning

Om kommunedelsutvalget i Nesset blir vedtatt avsluttet etter prøveperioden på 4 år fra 2020, skal forvaltning av midlene til Kraftfondet fortsatt delegeres til et politisk organ i gamle Nesset som forvalter midlene ut fra vedtektene til Kraftfondet.

 

Vedtatt av kommunestyret i møte 19. desember 2019, sak 45/19. Sist endret 17.09.2020.

Last ned reglementet