Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd består av 11 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. 

Utvalgets oppgaver

 • Hvis ikke utvalget har beslutningsmyndighet i saken, fremmes forslag til innstilling til formannskapet.
 • Utvalget er valgkomité for aktuelle styrer og organ som utgår fra utvalget.

Utvalget har beslutningsmyndighet i enkeltsaker i henhold til delegasjon.

Dette gjelder bl.a. følgende lover:

 • Alkoholloven
  § 1-7 d Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan
 • Barnehageloven
  § 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole
  § 7 Barnehageeierens ansvar
  § 15 Foreldrebetaling
  § 16 a Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager
 • Kulturminneloven
  § 12 Eiendomsretten til løse kulturminner
  § 22 Regler for saksbehandling
 • Likestillings- og diskrimineringsloven
  § 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv.
 • Opplæringslova
  § 2-5 Målformer i grunnskolen
  § 13-7 Skolefritidsordninga
 • Stadnamnlova
  § 4 Reglar om skrivemåten
  § 5 Særskilde reglar om gardsnamn og bruksnamn

Medlemmer

Leder: Hege Karina Bøe - e-post: hege.boe@moldepolitiker.no 

Nestleder: Ingeborg Ellen Forseth - e-post: iforseth@hotmail.com 

Representanter i hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd

Reglement

Reglement for hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd

Saker og møter

Politiske møter og saker i Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd