Reglement for hovedutvalgene

Reglement for hovedutvalgene

Funksjon til folkevalgte er regulert i kap 5 i Lov om kommuner og fylkeskommuner.

Molde kommune har følgende hovedutvalg:

 • Teknisk, plan, næring og miljø
 • Helse og omsorg
 • Oppvekst, kultur og velferd

Møtene i hovedutvalgene starter kl 15.

1. Alminnelige bestemmelser

Dette reglementet gjelder for hovedutvalg i Molde kommune. Utvalgene er opprettet etter kommunelovens § 5-7 som faste utvalg.

Utvalgene består av 11 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Minst 6 av medlemmene bør være medlemmer av kommunestyret og minst ett av disse også medlem av formannskapet. Kommunestyret velger leder og nestleder for valgperioden.

Ved valg skal kommunelovens bestemmelser om kjønnssammensetning følges.

Arbeidet i utvalgene må tilpasses reglement for Molde kommunestyre og Molde formannskap.

Utvalgene har beslutningsmyndighet i enkeltsaker i henhold til delegasjon. Som hovedregel innstiller hovedutvalget til formannskapet. Kommunedirektøren har rett til å opprettholde sin innstilling til hovedutvalget når saken legges frem for formannskapet, dersom hovedutvalget sitt vedtak avviker fra kommunedirektørens innstilling.

Hvis ikke utvalget har beslutningsmyndighet i saken, fremmes innstilling til formannskapet.

Utvalget er valgkomité for aktuelle styrer og organ som utgår fra utvalget


2. Utvalgenes myndighet og ansvarsområder

Utvalgene kan gis avgjørelsesmyndighet. Kommunestyret må gjøre særskilt vedtak om dette i delegasjonsreglementet. Myndigheten må være hjemlet i lov eller forskrift eller knyttet til en kommunal ordning.

De tre utvalgene har blant annet ansvar for oppfølging innenfor:

Hovedutvalg oppvekst, kultur og velferd

 • Drift innenfor fagområdet
 • Plansaker innenfor fagområdet

Hovedutvalg helse og omsorg

 • Drift innenfor fagområdet
 • Plansaker innenfor fagområdet

Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø

 • Drift innenfor fagområdet
 • Plansaker innenfor fagområdet
 • Overordnede plansaker for kommunen
   

3. Utvalgenes møter

Utvalgene holder møter på de tidspunkt som er vedtatt av utvalget selv, kommunestyret, og ellers når utvalgets leder finner det nødvendig eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Utvalgene innkalles med rimelig frist. Innkalling vedlagt saksdokumentene sendes alle medlemmene, varamedlemmene og andre med møterett. Innkallingen skal kunngjøres på hensiktsmessig måte. Innkallingen sendes elektronisk.

Møtene holdes for åpne dører. Saker som omfattes av lovbestemt taushetsplikt skal behandles for lukkede dører. Det samme kan vedtas etter kommunelovens § 11-5. Når sak behandles for lukkede dører gjelder de bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets kap 5.

Utvalgene er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Det er lederen av utvalget som etter forslag fra kommunedirektøren setter opp saksliste til utvalgets møte. Ordføreren avgjør i tvilstilfelle hvilket utvalg en sak skal behandles i.

Kommunedirektøren eller den han bemyndiger legger fram saker fra administrasjonen til behandling i utvalget, med forslag til vedtak.

Andre kommunalt ansatte og særlig sakkyndige kan ta del i utvalgenes møter når dette er ønskelig for opplysning av sakene. Disse personene kan gi opplysninger og utredninger, men har for øvrig ikke anledning til å ta del i forhandlingene.

Ordføreren og kommunedirektøren har uavhengig av dette de rettigheter som fremgår av kommuneloven.

Eldrerådet, Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser, Musikkrådet, Idrettsrådet og Ungdomsrådet ved lederen eller en annen representant valgt av rådet, kan gis anledning til å legge fram rådets syn på saker under rådets interesseområde som er til behandling i et utvalg, men deltar ikke i ordskiftet. Bruk av slik anledning skal være avklart med møtelederen før møtet starter.

Det skal føres møtebok over utvalgenes forhandlinger.
 

4. Endringer av reglementet

Dersom kommunestyret gjennom vedtak endrer på forutsetninger som ligger til grunn for dette reglementet, må også reglementet endres. Kommunedirektøren legger fram sak om dette. Som en hovedregel skal reglementet ajourføres årlig som en del av behandlingen av årshjulet.

Vedtatt av kommunestyret i møte 14. november 2019, sak 11/19. Sist endret 17.09.2020.