Spørsmål om koronaviruset?

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg består av 11 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. 

Oppgaver

 • Hvis ikke utvalget har beslutningsmyndighet i saken, fremmes forslag til innstilling til formannskapet.
 • Utvalget er valgkomité for aktuelle styrer og organ som utgår fra utvalget.

Utvalget har beslutningsmyndighet i enkeltsaker i henhold til delegasjon.

Dette gjelder bl.a. følgende lover:

 • Folkehelseloven
  § 8 Virkeområde og forskrifter
  § 10 Meldeplikt og godkjenning
  § 13 Gransking
  § 18 Straff
 • Helseberedskapsloven
 • § 2-2 Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
  § 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
  § 3-2 a Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
  § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
  § 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner
  § 5-2 Beredskapsarbeid
  § 5-6 Sprøyterom
  § 9-1 Formål
  § 11-1 Kommunens ansvar for utgifter
  § 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter
  § 13-2 Eldre forskrifter mv.
 • Husbankloven
  § 1 Oppgaver
 • Likestillings- og diskrimineringsloven
  § 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv.

 

Medlemmer i hovedutvalg for helse og omsorg