Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg består av 11 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. 

Utvalgets oppgaver

 • Hvis ikke utvalget har beslutningsmyndighet i saken, fremmes forslag til innstilling til formannskapet.
 • Utvalget er valgkomité for aktuelle styrer og organ som utgår fra utvalget.

Utvalget har beslutningsmyndighet i enkeltsaker i henhold til delegasjon.

Dette gjelder bl.a. følgende lover:

 • Folkehelseloven
  § 8 Virkeområde og forskrifter
  § 10 Meldeplikt og godkjenning
  § 13 Gransking
  § 18 Straff
 • Helseberedskapsloven
 • § 2-2 Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
  § 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
  § 3-2 a Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
  § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
  § 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner
  § 5-2 Beredskapsarbeid
  § 5-6 Sprøyterom
  § 9-1 Formål
  § 11-1 Kommunens ansvar for utgifter
  § 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter
  § 13-2 Eldre forskrifter mv.
 • Husbankloven
  § 1 Oppgaver
 • Likestillings- og diskrimineringsloven
  § 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv.

Medlemmer

Leder: Inger Cecilie Frisvoll – e-post:ingcefri@gmail.com

Nestleder: Olav Erik Witzøe - e-post: olav@malo.no 

Medlemmer i hovedutvalg for helse og omsorg 

Reglement

Reglement for hovedutvalg for helse og omsorg

Saker og møter

Politiske møter og saker i Hovedutvalg for helse og omsorg