Skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Hvordan få skjenkebevilling?

  • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven for å kunne søke om skjenkebevilling
  • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
  • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
  • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Søknadsskjema for skjenkebevilling

Du må oppgi om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal overta og drive et eksisterende sted.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling

  • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
  • Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte). Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
  • Grunneiers tillatelse til uteservering og godkjenning av arealet etter plan- og bygningsloven.
  • Tegning av lokalet inne og ute
  • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent
  • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, rustjenesten i kommunen og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Kontakt

Bevillingsmyndighet
E-post
Telefon 47 75 47 27

Ingeborg Andersen