Næringsfond for Midsund

Næringsfondet skal stimulere til nyskapinger og nye næringer innenfor det geografiske området som tidligere var Midsund kommune. 

Hvem kan søke?

Næringsdrivende innenfor tidligere Midsund kommune sine kommunegrenser, registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret, kan søke om tilskudd.

Hva gis det tilskudd til?

Det gis primært støtte til:

  • tiltak som bidrar til å skape nye, eller sikre eksisterende, arbeidsplasser
  • utvidelse av eksisterende virksomheter og/eller rasjonaliseringstiltak
  • næringsutviklingstiltak som planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelser, opplæring, samarbeid mellom bedrifter og annet
  • investering i nye bygninger, innredninger og fast monterte maskiner og produksjonsutstyr

Tiltak som gir sysselsettingseffekt og/eller bedrifter med en klar vekststrategi skal prioriteres. Antall arbeidsplasser som prosjektet bidrar til skal registreres og tillegges vekt.

Tiltak som legger til rette for en miljøvennlig utvikling, prioriteres.

Det gis normalt ikke tilskudd til drift eller vedlikehold av driftsutstyr.

Vedtekter for næringsfond for Midsund og retningslinjer for næringsfond for Midsund sier mer om målgrupper og tiltak som det kan gis støtte til.

Søknadsfrist

Frist for å søke om tilskudd er 1. februar.

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

Driftsbudsjett må legges ved søknaden. Opplysninger om kostnadsoverslag, finansieringsplan og en kort beskrivelse av tiltaket fylles ut i søknadsskjemaet. Større beskrivelser av tiltaket kan legges ved. Vedleggene må være i pdf-format.

Opplysninger som gis i søknaden vil være offentlig.

Fyll ut søknadsskjemaet

Søknadsskjema på regionalforvaltning.no

Hva skjer videre?

Det er Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø som behandler søknaden. Etter at søknaden er behandlet, vil du få et skriftlig svar.

Klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage. Klagefristen er 3 uker fra du mottok svaret. Klagen sendes til Molde kommune. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres.

Kontakt

Hogne Frydenlund
rådgiver planlegging
E-post
Mobil 48 27 96 77