Næringsfond for marin og maritim sektor

Næringsfond rettet mot gründere og oppstartsbedrifter innenfor marin og maritim sektor i Molde kommune.

Hvem kan søke?

Fondet gir støtte til gründere og oppstartsbedrifter innenfor marin og maritim sektor.

Med marine næringer menes fiske, fangst og akvakultur (Næringsgruppering A-03) og med maritime næringer menes andre tjenester tilknyttet sjøtransport (Næringsgruppering H-52.22). I tillegg skal næringsfondet omfatte tilknyttede næringer som bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr, bløtdyr og restråstoff fra marine næringer, samt utstyrsleverandører til marin og maritim sektor.

Tiltak som får støtte fra næringsfondet må bidra til å skape nye, eller sikre eksisterende arbeidsplasser.

Hva gis det tilskudd til?

Økonomisk støtte fra næringsfondet skal primært gis som tilskudd til:

  • Investeringer i nyetableringer
  • Utviding av eksisterende virksomheter og rasjonaliseringstiltak
  • Næringsutviklingstiltak; planlegging, produktutvikling, markedsundersøkinger, opplæring, samarbeid mellom bedrifter m.m.
  • Bygninger, innredninger og fast monterte maskiner og produksjonsutstyr
  • Tiltak som gir sysselsettingseffekt og/eller bedrifter med en klar vekststrategi skal prioriteres. Antall arbeidsplasser som prosjektet bidrar til skal registreres og tillegges vekt.

Tilskudd gis bare til prosjekt med klart definert eierskap. Unntaksvis kan det gis tilskudd til prosjekt uten tydelig eierskap om det er i en viktig tidligfase eller har stort potensiale. 

Det skal normalt ikke gis tilskudd til drift eller vedlikehold av driftsutstyr.

Vedtekter for næringsfond for marin og maritim sektor og Retningslinjer for forvaltning av næringsfond for marin og maritim sektor sier mer om målgrupper og tiltak som det kan gis støtte til.

Søknadsfrist

Søknader om tilskudd behandles to ganger per år, med søknadsfrist 30. april og 31. oktober.

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

Driftsbudsjett må legges ved søknaden. Opplysninger om kostnadsoverslag, finansieringsplan og en kort beskrivelse av tiltaket fylles ut i søknadsskjemaet. Større beskrivelser av tiltaket kan legges ved. Vedleggene må være i pdf-format.

Opplysninger som gis i søknaden vil være offentlig.

Fyll ut søknadsskjemaet

Søknadsskjema 

Hva skjer videre?

Det er Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø som behandler søknadene. Etter at søknaden er behandlet vil du få et skriftlig svar.

Klage

Får du avslag på søknaden kan du klage. Klagefristen er 3 uker fra du mottok svaret. Klagen sendes til Molde kommune. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres.

Kontakt

Hogne Frydenlund
rådgiver planlegging
E-post
Mobil 48 27 96 77