Vedtekter – Næringsfond for marin og maritim sektor

Vedtekter – Næringsfond for marin og maritim sektor

§ 1 Hjemmel og kapital

Fondet er opprettet etter vedtak i kommunestyret 19.11.2020 interpellasjon 18/20 (sak nr. 20/01176) og kommunestyret 17.12.2020 sak 149/20.

Næringsfondet i Molde kommune er finansiert av:

  • Fondet skal finansieres av overføringene fra deler av Havbruksfondet.
  • Eventuelle egne midler som kommunestyret vedtar avsatt i fondet.

§ 2 Formål

Molde kommunes næringsfond rettet mot gründere og oppstartsbedrifter innenfor marin- og maritim sektor. Fondet skal kunne benyttes for å stimulere til nyskaping og nye næringer i hele kommunen.

§ 3 Støtteformer

Det skal gis støtte til gründere og oppstartsbedrifter innenfor marin- og maritim sektor.
 
Med marine næringer menes fiske, fangst og akvakultur (Næringsgruppering A-03) og med maritim næringer menes andre tjenester tilknyttet sjøtransport (Næringsgruppering H-52.22). I tillegg skal næringsfondet omfatte tilknyttede næringer som bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr, bløtdyr og restråstoff fra marine næringer, samt utstyrsleverandører til marin og maritim sektor.

Søker må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Tiltak som får støtte fra næringsfondet må bidra til å skape nye, eller sikre eksisterende arbeidsplasser.

Tiltak kan være investering i produksjonsanlegg og utstyr, profilering og merkevarebygging, produktutvikling,  kompetansehevingstiltak, markedsundersøking, bedriftsutvikling, rådgjeving, bedriftsnettverk e.l.

Det utarbeides egne retningslinjer godkjent av Hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø for fondet. 

§ 4 Støttevilkår

Samla støtte til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av tiltaket sitt samla kapitalbehov. 

Støtten skal være begrenset til det som reglene for bagatellmessig støtte tillater, jf.§ 5.

§ 5 Forhold til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet

Bruken av fondet må være i samsvar med det internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet.

§ 6 Forvaltning

Fondet forvaltes av Hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø i Molde kommune. 

Budsjett og regnskap skal være integrert i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldene forskrifter.

Drift av fondet belastes fondet.

Ekstern bistand kan benyttes for å vurdere søknadene.

Fondsmidlene skal settes på rentebærende konto. Rente og avdrag tilbakeføres fondet. Ubrukte fondsmidler tilbakeføres fondet.

Ett mindretall i Hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø kan kreve ei sak inn for kommunestyret til endelig vedtak når det gjelder bruk eller ikke bruk av fondskapitalen. Et slikt krav må settes frem i møtet der vedtaket blir gjort.

Hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø kan delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør i kurante saker innenfor nærmere angitte fullmaktgrenser.

Part i saken kan klage Hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø sitt vedtak inn for formannskapet i Molde kommune. Videre blir forvaltningsloven sine bestemmelser når det gjelder begrunnelsesplikt, innsynsrett og veiledning gjort gjeldende.

§ 7 Årsmelding

Det skal kvart år legges fram for kommunestyret et regnskap og en oversikt over bruken av fondet.

§ 8 Godkjenning av vedtekter

Vedtektene kan endres av kommunestyret. Vedtaket trenger ikke godkjenning av fylkesmannen.

Vedtatt i Molde kommunestyre, 20.05.2021, sak 43/21.

Kontakt

Bernt Angvik
seniorrådgiver
E-post
Mobil 48 06 95 43