Retningslinjer for forvaltning av næringsfond for marin og maritim sektor

Retningslinjer for forvaltning av næringsfond for marin og maritim sektor

1. Hvem kan få tilskudd?

Fondet gir støtte til gründere og oppstartsbedrifter innenfor marin- og maritim sektor.

Med marine næringer menes fiske, fangst og akvakultur (Næringsgruppering A-03) og med maritime næringer menes andre tjenester tilknyttet sjøtransport (Næringsgruppering H-52.22).

I tillegg skal næringsfondet omfatte tilknyttede næringer som bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr, bløtdyr og restråstoff fra marine næringer, samt utstyrsleverandører til marin og maritim sektor.

Søker må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

2. Hva kan det gis støtte til?

Tiltak som får støtte fra næringsfondet må bidra til å skape nye, eller sikre eksisterende arbeidsplasser.

Økonomisk støtte fra næringsfondet skal primært gis som tilskudd til:

 • Investeringer i nyetableringer.
 • Utviding av eksisterende virksomheter og rasjonaliseringstiltak.
 • Næringsutviklingstiltak; planlegging, produktutvikling, markedsundersøkinger, opplæring, samarbeid mellom bedrifter m.m.
 • Bygninger, innredninger og fast monterte maskiner og produksjonsutstyr.
 • Tiltak som gir sysselsettingseffekt og eller bedrifter med en klar vekststrategi skal prioriteres. Antall arbeidsplasser som prosjektet bidrar til skal registreres og tillegges vekt.
 • Tilskudd skal bare gis til prosjekt med klart definert eierskap. Unntaksvis kan det gis tilskudd til prosjekt uten tydelig eierskap om det er i en viktig tidligfase eller har stort potensiale.

Det skal normalt ikke gis tilskudd til drift eller vedlikehold av driftsutstyr.

Næringsfondet støtter ikke tiltak som:

 • Renter, avdrag og refinansiering av lån, kausjon og garantier.
 • Kjøp av aksjer eller investering i eigenkapital uavhengig av organisasjonsformer.
 • Ordinær drift av virksomheter. All støtte som ikke er knytt til konkrete utviklingsprosjekt blir sett på som driftsstøtte. I bedrifter vil dette for eksempel gjelde vedlikehold og utskifting av gammelt utstyr med nytt utstyr av samme type.
 • Investeringer i, og ordinær drift og vedlikehold av, offentlige oppgaver.
 • Tilretteleggende næringsutviklingsarbeid i regi av kommunen eller andre organisasjoner.
 • Tilskudd fra fondet kan ikke kombineres med tilskudd fra andre kommunale fond.
 • Prosjekter som er kommunens ansvar.

3. Krav til søknad

Det søkes på eget skjema på kommunens nettsider.

Søknaden skal inneholde kostnadsoverslag, finansieringsplan, driftsbudsjett og andre opplysninger som kan være med å klargjøre søknaden.

4. Behandling av søknad

Hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø står fritt til å utøve skjønn i kvar enkelt sak.

Det kan tildeles tilskudd med inntil 50% av kapital/investeringsbehovet.

5. Utbetaling av tilskudd

Krav om utbetaling av tilskudd må fremmes innen 2 år fra tilsagnsdato.

Vedtatt i Molde kommunestyre 20.05.2021, sak 43/21.

Kontakt

Bernt Angvik
seniorrådgiver
E-post
Mobil 48 06 95 43