Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag

For å fremme trivsel og verne om naturmiljøet, er motorferdsel i utmark og vassdrag i utgangspunktet forbudt. Noen bestemmelser åpner likevel for nødvendig nyttekjøring.

Du kan søke om dispensasjon (fritak fra reglene) for bruk av motoriserte fremkomstmidler i utmark og vassdrag. Vi kan kun gi dispensasjon innenfor rammer som regelverket fastsetter.

Ofte stilte spørsmål om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Søke om dispensasjon

Dispensasjon for bruk av snøscooter

Du kan søke kommunen om dispensasjon til bruk av snøscooter for disse formålene:

 • Ervervsmessig transport (leiekjøring)
 • Transport for funksjonshemmede
 • Transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte som ikke ligger tilknyttet bilvei
 • Kjøring i utmarksnæring for fastboende
 • Transport av ved utover det som er direkte tillatt uten søknad
 • Gruppeturer til bestemte turmål for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller ideelle organisasjoner
 • Utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av statsforvalteren
 • Utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv

Dispensasjon for utmarksnæring

Du kan søke kommunen om dispensasjon til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes:

 • drift av utleiehytter
 • næringsmessig høsting av naturgoder (for eksempel fiske, jakt, bærplukking og sanking av mose)
 • turist- og reiselivsnæring
 • leting og undersøkelse av mineralske ressurser med videre forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret

Kommunen gir ikke dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring som baserer seg på transport av personer. Dispensasjon gis bare for transport langs traktorvei.

Dispensasjon for andre formål

I unntakstilfeller kan det gis dispensasjon for kjøring for andre formål. Følgende betingelser må være oppfylt for at dispensasjon kan gis:

 • du må påvise et særlig behov
 • behovet må ikke knytte seg til turkjøring
 • behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og
 • behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum

Barmarkskjøring kan kun tillates i helt spesielle tilfeller.

Slik søker du

Fyll ut elektronisk søknadsskjema. Send inn søknaden i god tid før planlagt motorferdsel.

Nødvendige opplysninger eller vedlegg du trenger for å fylle ut søknaden kan være registreringsnummer for kjøretøy og legeerklæring.

Søk om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag
 

Hva skjer videre?

Etter at søknaden er behandlet vil du få et skriftlig svar fra oss.

Uavhengig av regelverket kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Grunneier kan derimot ikke hindre redningstjeneste knyttet til nødrettsreglene, motorferdsel fra politi eller annen offentlig oppsynstjeneste. 

Det er egne regler for motorferdsel i verneområder.

Lover og retningslinjer

Det er motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag  som regulerer motorferdsel i utmark

Prinsippene i naturmangfoldslovens §§ 8-12 legges også til grunn ved vurdering av søknad om dispensasjon.

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Kontakt

Marcel André Boeve
ingeniør
E-post
Mobil 95 49 05 45