Kulturfondet for Nesset

Kulturfondet for Nesset

Kulturfondet skal hjelpe til med finansiering av kultur- og idrettstiltak i Nesset som gir bedre livskvalitet, bolyst og møteplasser for innbyggerne i Nesset.

Bakgrunn

Nesset kommunestyre, vedtok i sak 106/2019 - Aksjekjøpsavtale, Nesset kommune og Istad Kraft AS, at det skulle settes av 10 millioner kroner til et kulturfond for lag og foreninger i Nesset.

  • Molde kommunestyre vedtok i sak 100/21 vedtekter for kulturfondet for Nesset 
  • Kommunedelsutvalget vedtok i sak 22/22 retningslinjer for kulturfondet for Nesset 

Tilskuddsformer

Det er to tilskuddsformer

  • Investeringstilskudd
  • Arrangementstilskudd

Se vedtekter for Kulturfondet for Nesset (PDF, 174 kB)

Se retningslinjer for Kulturfondet for Nesset

Hvem kan søke?

  • Lag og foreninger i Nesset kan søke om tilskudd til investeringer
  • Eksterne lag kan og søke om investeringstilskudd for tiltak som skjer i Nesset
  • Eksterne og lokale aktører kan søke om tilskudd til prosjekt/ arrangement som skal foregå i Nesset

Krav til søker

Aktiviteten, tilretteleggingstiltaket eller annet som det søkes om tilskudd til, skjer i Nesset. Søkeren må være registrert i enhetsregisteret.

Søknadsfrist

  • 1. mai er frist for å søke om investeringstilskudd fra Kulturfondet i Nesset.
  • Ingen spesiell søknadsfrist for å søke om arrangementstilskudd.

Slik søker du

I søknaden beskriver du tiltaket og gir kort informasjon om kostnader og finansiering.

Søk Kulturfondet for Nesset 

Hva skjer videre?

Investeringstilskudd

Kommunedelsutvalget behandler søknader om investeringstilskudd, som regel før 15. juni.

Etter dette møtet vil du få et skriftlig svar på søknaden din. Utgiftene må dokumenteres før tilskuddet utbetales.

Arrangementstilskudd 

Administrasjonen behandler søknader om arrangementstilskudd fortløpende.

Klage

Får du avslag på søknaden kan du klage. Klagefristen er tre uker fra du mottar svar. Klagen sendes til Molde kommune. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. Legg ved eventuell dokumentasjon på nye opplysninger. Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å skrive klagen.

Kontakt

Frank Petter Stenløs
leder, Nesset frivilligsentral
E-post
Mobil 40 47 42 53