Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031

No skal vi stake ut kursen for nye Molde kommune! Kva for satsingsområde og overordna mål skal vi ha, og korleis skal vi nå dei?

Kommuneplanens samfunnsdel gjeld ikkje berre for organisasjonen Molde kommune. Den skal peike ut den langsiktige utviklinga av kommunen og gjeld alle som bur, lever eller arbeider her. Plana har vore på høyring i perioden 1. mars til 14. april. Det er forventa at kommunestyret vedtek plana i sitt møte i juni.

Kommuneplanens samfunnsdel er ei tverrfagleg fireårlig plan, med tiårig perspektiv. Plana består av tre utviklingsmål for samfunnsutvikling og to utviklingsmål for organisasjonsutvikling. Alle desse utviklingsmåla er våre ambisjonar om ønska tilstand i 2031. Under kvart utviklingsmål er det sett opp hovedmål (slik vil vi ha det) og strategiar (slik gjer vi det).

Visjon og verdiar for nykommunen er også ein del av samfunnsplana.

Samfunnsmål

Organisasjonsmål

Visjon og verdiar

Visjonen og verdiane utgjer kommunen sitt verdigrunnlag og skal vere noko vi strekk oss etter og som pregar jobben vi gjer.

Høyring og medverknad

Samfunnsplana har vore til høyring og offentleg ettersyn frå 1. mars til 14. april. Administrasjonen går no gjennom og vurderer alle innspel som har kome inn i høyringsperioden. Det er forventa at endeleg vedtak blir gjort i juni 2021.

Kunnskapsgrunnlaget og medverknad ligg til grunn for administrasjonen sitt forslag til plan. Sjå tidslinje for arbeidet med plana.

Om kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for heilskapleg planlegging. Den tek stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for Molde-samfunnet og for kommunen som organisasjon.

Samfunnsdelen er det overordna plandokumentet som skal ligge til grunn for både arealdelen og anna planverk i kommunen. Det er eit strategisk styringsdokument og peikar på kva vi skal satse spesielt på. Det betyr ikkje at vi skal slutte med det som ikkje er omtala, men kor vi skal rette innsats og ressursar spesielt for å nå måla vi har sett oss.

For første gong er kommuneplanens samfunnsdel ikkje inndelt etter sektorar. Satsingsområde og målsetjingar er kopla til

  • FN sine berekraftmål
  • forslag til ny visjon "Molde viser veg!" og
  • forslag til nye verdier: Vidsynt, Inkluderande og Samskapande

Kommuneplana inneheld ein samfunnsdel og ein arealdel. Denne sida handlar om samfunnsdelen.

Dokument for nedlasting

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 - høyringsdokument (PDF, 943 kB)

Kommuneplanens samfunnsdel som gjeld fram til ny er vedteke, er dei tidlegare kommunane Midsund, Molde og Nesset sine planer.

Kontakt

Carina Stokke
E-post
Mobil 482 62 671