Graviditet og rus

Er du gravid og har rusutfordringer kan du få tilbud om ulike tiltak for å fullføre et rusfritt svangerskap og redusere risiko for skader på det ufødte barnet.

Du kan også få oppfølging etter fødsel.

Hva tilbyr vi?

Målet er å hjelpe deg med å ivareta både deg selv og det ufødte barnet, samt forberede deg til foreldrerollen. Vi tilbyr også oppfølging etter fødsel dersom du ønsker det.

Dette kan vi hjelpe til med:

  • Rusmestrings-, støtte- og motivasjonssamtaler.
  • Avtale om urinprøvekontroll.
  • Hjelp til å etablere kontakt og samarbeid med for eksempel jordmor, familieforebyggende team, fastlege og barnevernstjeneste.
  • Koordinering av tjenester, ansvarsgruppe og utarbeidelse av individuell plan.
  • Henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i spesialisthelsetjenesten og frivillig innleggelse i institusjon.

Pakkeforløp for gravide med rusutfordringer

Gravide som har utfordringer med rus, har krav på pakkeforløpet gravide og rusmidler. Les mer om hva pakkeforløpet gravide og rusmidler er på Helsedirektoratets nettsider

Tvangstiltak overfor gravide med rusutfordringer

I noen få tilfeller vil ikke frivillige hjelpetiltak være nok for å hindre at barnet blir født med skade, på grunn av mors rusinntak.

I slike situasjoner kan kommunen fremme sak for fylkesnemnda om tilbakehold i institusjon.
Formålet med innleggelse er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet blir påført skade.

Under oppholdet skal det legges vekt på at du får tilfredsstillende hjelp for rusmisbruket ditt og blir i stand til å ta vare på barnet ditt.

Les også Bekymret for rusmisbruk under svangerskap?

Er du bekymret for en gravid?

Er du urolig for en gravid, er du velkommen til å drøfte bekymringen med ruskonsulentene. Skriftlige bekymringsmeldinger sendes til Psykisk helse og rustjenester.

Barneblikk familieteam

Gravide og småbarnsforeldre med rus eller psykiske vansker i Møre og Romsdal kan få hjelp av familieteamet Barneblikk

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenestelovens §10-3