Ergoterapi og fysioterapi for barn

Ergoterapi og fysioterapi for barn

Ergo- og fysioterapeutene har fokus på aktivitet og deltakelse, og arbeider helsefremmende og forebyggende.

Hva tilbyr vi?

Vi gjør undersøkelser og kartlegginger. Vi tilbyr oppfølging individuelt og i gruppe. Årsak til oppfølging kan variere fra forsinket motorisk utvikling og/eller aktivitetsutfordringer til større og mer sammensatte vansker.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig, enten i våre lokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Fysioterapeutene tilbyr

 • spesialkompetanse om barn og unge og hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer innvirker på helse.
 • undersøkelse og vurdering og eventuell behandling/oppfølging av henviste barn
 • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler om fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling.

Norsk Fysioterapeutforbund sin hjemmeside 

Vi samarbeider med fysioterapeuter som har driftstilskudd fra kommunen

Ergoterapeutene tilbyr

 • vurdering, tilpassing, rådgivning og tilrettelegging for hensiktsmessig bruk av kroppen i hverdagen, på skolen, i barnehage og på fritiden. For eksempel kan vi vurdere håndfunksjon/skriftforming, ergonomi, energiøkonomisering, tekniske hjelpemidler, sansemotoriske vansker med mer
 • samarbeid med andre faggrupper om tiltak rundt barn med store og sammensatte behov. For eksempel bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), problematisk skolefravær med mer.
 • planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser slik at bolig, barnehager, skoler og fritidsarealer i størst mulig grad fremmer barn og unges mulighet til aktivitet og deltagelse
 • veiledning og rådgivning til barn, foresatte og andre samarbeidspartnere

Norsk Ergoterapeutforbund sin hjemmeside

Tverrfaglig samarbeid

Vi er en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi samarbeider med annet helsepersonell i kommunen og sykehus, barnehage, skole og andre kommunale tjenester som PPT.

Hvem kan få tilbudet? 

De som er mellom 0-18 år. Tjenesten gir tilbud etter individuell vurdering.

Hvordan få tilbudet?

Foresatte eller ungdommen selv kan ta kontakt med oss direkte. Andre kan ta kontakt etter avtale med foresatte/ungdommen.

 • Fyll ut og send inn henvisningsskjema  (DOCX, 39 kB) per post.  Du kan også ta kontakt via telefon. 
 • Eventuelle meldinger fra lege eller andre skal ligge ved henvisningen, slik at tjenesten får informasjon så tidlig som mulig.
 • Vi kontakter deg innen ei uke etter at vi har fått henvisning.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis fram til du fyller 16 år. Fra 16 år er det egenandel på fysioterapibehandling til du har nådd frikortgrensen.

Klage

Skriftlig klage sendes virksomhetsleder for ergo- fysio- og rehabiliteringstjenesten i kommunen.

Andre tilbud innen ergoterapi og fysioterapi for barn

Bassenggruppe: Vannfontene

Vannfontene er et tilbud om behandling og aktivitet i basseng til barn med oppfølging fra helsetjenesten i Molde kommune. Tilbudet drives av ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge.

Førskole- og skolebarn under 12 år kan få tilbud om å delta. Barn prioriteres etter behandlingsbehov. Vannfontene er organisert som gruppe.

Tildeling av plass gjøres hver vår og høst. Det er 12 ganger per halvår, med mulighet for forlengelse.

Overordnet målsetting for deltakelse i Vannfontene:

 • blir trygg i vann
 • økt fysisk aktivitet
 • bevegelsesglede i vann
 • å kunne benytte seg av et vanlig svømme-/badetilbud senere.

I tillegg blir det utarbeidet  individuelle målsettinger for hvert enkelt barn.

Forebyggende og helsefremmende tiltak i 1. trinn: Mestring og bevegelsesglede

Molde kommune satser på helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge. I Barne- og ungdomsplanen 2016-2026 er det fokus på tidlig innsats, gode mestringsarenaer, og samarbeid mellom ulike tjenester til beste for barn og unge.

Fysisk aktivitet og psykisk helse henger tett sammen. Mestring av grunnleggende fin- og grovmotoriske aktiviteter har betydning for elevenes deltakelse, vennskap og læring.

Mestring og bevegelsesglede består av et oppstartsmøte mellom ergo- og fysioterapitjenesten, kontaktlærere for 1.trinn og ledelse, og eventuelt helsesøster ved skolen. Videre vil ergoterapeut og fysioterapeut gjennomføre et skolebesøk med fokus på fin- og grovmotoriske aktiviteter i klasserommet, varierte sittestillinger og aktiv «time-out» sammen med kontaktlærer. I etterkant har vi et oppsummeringsmøte. Tjenesten har utarbeidet et tipshefte til lærerne til videre bruk gjennom skoleåret.

 

Kontakt

Fysioterapi og ergoterapi barn Molde
Mobil 90 10 70 09

Telefontid: 09.00-15.00
Det er ikke mulig å sende sms.

Fysioterapi barn Nesset
Mobil 41 58 51 81
Ergoterapi barn Nesset
Mobil 46 80 06 74

Adresse

Molde:
Enenvegen 12
6416 Molde

Eidsvåg:
Kråkholmvegen 10
6460 Eidsvåg

Midsund:
Tunvegen 42
6475 Midsund

Kart