Priser reguleringsplaner

Betalingsregulativ for plansaker 2023.

Betalingsregulativet gjelder for behandling av private forslag til reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven kap. 12. Kommunens hjemmel til å etablere slikt gebyr er gitt i plan og bygningsloven §33-1. Loven gir ikke regler om hvordan gebyret skal beregnes, men begrenser det til ikke å være «høyere enn de nødvendige kostnadene kommunen har i slike saker».

Gebyret gjelder for områdeplan, detaljregulering, tomtedelingsplan og endringer av denne typen planer og oppheving av tidligere vedtak. Det omfatter mindre endringer etter plan- og bygningsloven §12-14.

Dersom kommunen i en privat plansak krever utarbeidelse av en områdeplan, skal gebyrene beregnes etter det som er relatert til den private plansaken. 

Gebyrene skal beregnes etter de satsene som gjelder når komplett sak mottas i kommunen, med mindre noe annet følger av regulativet.

Behandlingsgebyr

Behandlingsgebyr
Beskrivelse Pris 2023
Oppstartsmøte kr 12 000
Grunngebyr kr 70 000
Behandling av planprogram kr 30 000
Behandling av konsekvensutredning kr 15 000
Utfylling eller endring av detaljplan etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd kr 39 000
Utfylling eller endring av detaljplan som blir behandlet som ny plan etter plan- og bygningslovens § 12-14 første ledd Fullt gebyr
Tilbaketrekking av planforslag:
Reguleringsendringer som trekkes etter varsel om oppstart, men før innsendt planforslag 25 % gebyr
Sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak 50 % gebyr
Sak som avsluttes etter førstegangsvedtak 100 % gebyr
Timepris for tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene kr 1146

 

Arealgebyr

Arealgebyr
Beskrivelse Pris 2023
Reguleringsplan inntil 5 daa kr 50 000
Reguleringsplan fra 5 til 15 daa kr 100 000
Reguleringsplan fra 15 til 30 daa kr 150 000
Reguleringsplan fra 30 til 70 daa kr 200 000
Reguleringsplan over 70 daa kr 250 000
Tilleggsgebyr:
Tilleggsgebyr for planer som avviker fra kommuneplanens arealdel eller områdereguleringer vedtatt siste 10 år kr 20 000

Planteknisk bestemmelse

Planene skal utformes og leveres i de format som er i samsvar med gjeldende forskrift og produktspesifikasjon for arealplaner.

Utskriftsvennlig prisliste 2022 og 2023 (PDF, 396 kB)