Priser reguleringsplaner

Priser reguleringsplaner

Betalingsregulativ for plansaker 2021.

Betalingsregulativet gjelder for behandling av private forslag til reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven kap. 12. Kommunens hjemmel til å etablere slikt gebyr er gitt i plan og bygningsloven §33-1. Loven gir ikke regler om hvordan gebyret skal beregnes, men begrenser det til ikke å være «høyere enn de nødvendige kostnadene kommunen har i slike saker».

Gebyret gjelder for reguleringsplan/detaljplan, tomtedelingsplan og endringer av denne typen planer og oppheving av tidligere vedtak. Det omfatter mindre endringer etter plan- og bygningsloven §12-14.

Dersom kommunen i en privat plansak krever utarbeidelse av en områdeplan, skal gebyrene beregnes etter det som er relatert til den private plansaken. 

Gebyrene skal beregnes etter de satsene som gjelde for faktureringstidspunktet. Gebyr for 2021 er justert for konsumprisindeks for 2020 og prognose for 2021. Denne er satt til 2,4%. Gebyrene er rundet til nærmeste 100 kr.

Behandlingsgebyr

Behandlingsgebyr
Beskrivelse Pris 2021
1. Planoppstart; Oppstartsmøte og sak til hovedutvalget kr 8 300
2. Behandling av planprogram kr 8 300
3. Behandling av reguleringsplan; sak til hovedutvalg, offentlig ettersyn, sluttbehandling fram til vedtak og annonsering. kr 21 100
4. Behandling av konsekvensutredning (KU) kr 21 100
5. Endring eller oppheving av reguleringsplan kr 8 700

Ved avviste planer under pkt. 1, skal gebyret reduseres med 50%.

Arealgebyr

Arealgebyr
Beskrivelse Pris 2021
1. For regulert areal inn til 2 000 m2 kr 11 700
2. For regulert areal inn til 5 000 m2 kr 20 400
3. For regulert areal inn til 10 000 m2 kr 28 700
4. For hvert påbegynt 1 000 m2 ut over 10 000 m2 kr 1 250

Unntak arealgebyr

For spesielle planer eller planer som omfatter store arealer, kan arealgebyret fastsettes spesielt.

Når friarealer, friluftsområder og grøntstruktur utgjør mer enn 25% av planens samlede areal, trekkes disse arealene fra ved arealberegning.

Planteknisk bestemmelse

Planen skal utformes og leveres i de format som kommunen krever og i samsvar med gjeldende forskrift og produktspesifikasjon for arealplaner.

Dersom kommune må utføre nødvendig digitalisering, korrigering, oppdatering med mer, avtales dette i hvert tilfelle. Molde kommune legger til grunn en timesats på kr. 875.