Naturfare

Naturfare

For at du skal kunne bygge noe på eiendommen din, må byggegrunnen være tilstrekkelig sikker mot naturfare. Før du sender inn en søknad eller setter i gang med et byggetiltak, må du sjekke om byggegrunnen er sikker.

Hvordan sjekker jeg eiendommen min?

 

Det finnes aktsomhetskart og farekart som viser områder hvor det er potensiell eller kartlagt naturfare. Slik naturfare kan være:

 

  • Jord- og flomskred
  • Snøskred
  • Steinsprang
  • Flom/stormflo
  • Marin leire og kvikkleire

 

Du kan søke opp aktuelle aktsomhetsområder selv, eller du kan kjøpe en områdeanalyse av eiendommen.

 

Bestille områdeanalyse

 

Aktsomhetskart finner du på ved å søke opp eiendommen din i NVE sin kartløsning:

 

Kartløsning

 

Kartlagte områder hvor det er potensiell fare for kvikkleire finner du her:

 

Kvikkleirekart

 

Hva gjør jeg hvis eiendommen ligger innenfor et aktsomhets- eller fareområde?

 

Dersom eiendommen du skal bygge på ligger innenfor et område med mulig naturfare, må du dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot fare før du sender inn søknad. Kommunen kan ikke gi tillatelse før tilstrekkelig sikkerhet mot fare er dokumentert. Slik dokumentasjon må utarbeides av noen med fagkompetanse på området.

 

Vi gjør oppmerksom på at kravet til sikkert byggegrunn gjelder for alle tiltak, også for tiltak som normalt er unntatt fra søknadsbehandling.

 

Hvor finner jeg mer informasjon?

 

Direktorat for Byggkvalitet har utarbeidet en temaveileder for krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger ved plassering og utbygging i fareområder.

 

Veiledningen beskriver kommunens ansvar som forvaltningsmyndighet i byggesaksbehandlingen. Den beskriver også utbyggers ansvar, og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder. Veilederen finner du her:

 

Utbygging i fareområder

 

NVE har utarbeidet en veileder for sikkerhet mot kvikkleireskred som du finner her:

 

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Kontakt

Byggesak og geodata
E-post
Mobil 47 50 66 90

Åpningstider

Telefontid:
kl. 12.00-15.30

Besøk:
Alle besøk må avtales på forhånd!

Bestill tid hos saksbehandler

Adresse

Besøk:
Torget 2 
6413 Molde

Post:
Rådhusplassen 1
6413 Molde