Avdeling

Avdeling

Ansatte

  • Småbarn: Tanja Ydsti, Silje Kvenseth, Shawna Valåmo

  • Storbarn: Tove Krogset, Vibeke Remmen, Marita Aafløy

Kontakt: 

Telefon småbarn: 91 61 22 12
Telefon storbarn: 90 71 54 60
Vi anbefaler at du bruker appen Min barnehage til å kontakte oss.
Les mer om og last ned appen Min barnehage her

Her hos oss:

Er humor, glede og gode opplevelser i hverdagen viktig for oss, og noe vi mener er en viktig faktor i forhold til trivsel og samhold. Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel. Det er viktig at vi i barnehagen gir barna en trygg og god start gjennom anerkjennelse og å skape gode relasjoner.

Når dere kommer til barnehagen vil dere bli tatt godt imot av de ansatte som jobber på barnets avdeling. De ansattes oppgave er å ta seg ekstra godt av og bli kjent med barnet, slik at barnet blir trygg og får en god tilknytning til de ansatte.

Tema vi jobber med hele året

TEMA: Relasjoner og vennskap

Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst / Etikk, religion og filosofi, m.fl.
MÅL: Gi barna et best mulig grunnlag for å fungere godt sammen med andre mennesker. Alle skal kjenne på at de er med i fellesskapet, og at de utgjør en forskjell!

 

INNHOLD: Gi lek og dermed også utvikling av vennskap stor plass i hverdagen, hjelpe barna til å finne løsninger når man blir uenig med andre, korrigere uakseptabel adferd i konfliktløsning og andre situasjoner, gi barna verktøy til å takle vanskelige følelser som sinne, misunnelse, tristhet. Hjelpe barna til å sette ord på og sortere følelsene sine. Gi barna erfaringer med omsorg, trøst, hjelpsomhet, samarbeid, se en sak fra flere sider, glede andre, o.l. – som igjen utvikler evnen til empati. Gi barna gode opplevelser i fellesskap med andre – alle er med og like fantastiske! Dette jobber personalet og barna med så å si hver dag, og dette er en livslang læring! Vi personalet skal forebygge, oppdage og gjøre noe med krenkelser i miljøet vårt.

TEMA: Språkstimulering

Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst / Antall, rom og form
MÅL: Stimulere til god språkutvikling 

 

INNHOLD: Vi hjelper barna med å sette ord på ting og situasjoner rundt seg i hverdagen. Vi legger opp til samtaler mellom barna og mellom barna og personalet, vi lærer barna språk og begreper gjennom konkreter, spill, puslespill, gjennom bøker, rim og regler, sang og musikk, ulike tema, repetering, vi øver på mengde, sortering, telling, skrive navnet sitt, osv. Personalet bestreber seg på å være gode språkmodeller og er bevisste på hvordan drive språkstimulering i hverdagen. Dette er også et tema vi jobber med hver dag i barnehagen – og som kommer inn i alle de andre temaene vi har i temaplanen vår.

TEMA: Sang, musikk, rim og regler

Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse / Kommunikasjon, språk og tekst, m.fl.
MÅL: Gi barna glede og gode opplevelser gjennom sang og musikk

 

INNHOLD: Vi synger hver eneste dag: i samlingsstunder, i leksituasjoner - inne som ute, både spontant og planlagt, både på barnas initiativ og personalets initiativ. Vi hører på og danser til musikk, vi skaper musikk selv ved å bruke rytmeinstrument, klappe og synge, vi bruker rim og regler i samlingsstund, når vi skal bestemme hvem sin tur det er, o.l. I tillegg til å være en kilde til glede og gode opplevelser sammen med andre, er sang, musikk, rim og regler også svært språkstimulerende! Dette er også et tema som kommer inn som en naturlig del av alle de andre temaene vi har i løpet av året.

Tema: Bærekraft, kompostering – Fra skrot til rot

Fagområde: Natur, miljø og teknologi, Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse, mat og helse, Kommunikasjon, språk og tekst, Antall, rom og form, Etikk, religion og filosofi, Kunst, kultur og kreativitet.
MÅL: Gi barna gode holdninger til og kunnskap om kompostering, og hvorfor dette er viktig i en bærekraftig utvikling.

 

INNHOLD: Vi viser barna hvordan vi gjør matavfallet vårt om til god jord som gir næring til ny mat. Vi vil studere komposteringsprosessen på nært hold, og la barna delta i de daglige rutinene rundt komposteringen. Det å så i jord på våren blir en naturlig forlengelse av komposteringen. Refleksjon rundt temaet vil være en naturlig del, særlig blant de eldste barna. Vi vil gjøre ulike eksperimenter innen temaet, fundere over hvorfor det er bra for miljøet med kortreist mat, m.m.

 

Bærekraft vil være et tema som merkes gjennom de fleste tema. Vi kommer til å fokusere på resirkulering og gjenbruk. Vi kommer til å gi barna en begynnende forståelse av at det vi gjør i dag har noe å si for fremtiden. Vi kommer for eksempel til å snakke om vannets kretsløp og at vi må ta vare på vannet og kloden vi har. Vi kommer til å plante i kjøkkenhagen vår og bruke den som en læringsarena for hvordan planter liker å vokse for så å bli til mat. 

 

Inne på avdelingen vil vi ha ulike eksperiment med barna som for eksempel å legge mat og andre objekt i gjennomsiktige beholdere for å se hva som brytes ned og hva som ikke gjør det. Vi kommer til å ha beholdere med rent og skittent vann, kanskje se om vi klarer å filtrere noe vann for å gjøre det renere. På denne måten kan vi få mange gode refleksjoner om at vi må passe på at vi har rent vann og ikke kaster ting i naturen som ikke brytes ned.