Helse og omsorg i Molde: Behov for bedre kapasitet, større enheter og mer sentraliserte tjenester

Helse og omsorg i Molde: Behov for bedre kapasitet, større enheter og mer sentraliserte tjenester

Molde kommune har behov for langt bedre kapasitet på heldøgns bemannede bofellesskap, men trenger også flere institusjonsplasser.
 

Enhetene bør bli større og tjenester bør sentraliseres. Det er hovedlinjene i en fersk rapport som PwC Norge har utarbeidet på oppdrag fra Molde kommune. 

Les rapport: PwC foreslår 11 konkrete tiltak til hvordan helse- og omsorgssektoren bør utvikles fram mot 2040. (PDF, 4 MB)

Mangel på helsepersonell blir hovedutfordringen

Utgangspunktet for tiltakene er kommunens hovedutfordring innen sektoren. Antall innbyggere over 80 år vil dobles fram mot 2040, uten at bemanningen og ressursene kan økes tilsvarende.  Dersom tjenestene drives på samme måte som nå, må kommunen etablere mer enn 250 nye institusjonsplasser og sørge for over 320 flere årsverk. Det er ikke mulig.

I prosessen har PwC blant annet vurdert organisering, tjenestenivå og den demografiske utviklingen i ulike deler av kommunen.

Dette er de 11 anbefalte tiltakene:

 1. 87 nye plasser i bofellesskap og 36 nye institusjonsplasser innen 2030
 2. Nye, samlokaliserte boliger (forsterket) innen bo- og habiliteringstjenester
 3. Nye, samlokaliserte boliger (ikke forsterket) innen bo- og habiliteringstjenester
 4. Gjennomgå tildelingspraksis for hjemmebaserte tjenester.
 5. Endre oppgavefordelingen med mål om å rendyrke oppgaver for høyskoleutdannede
 6. Utrede overgang til sentralisert kjøkkenløsning
 7. Utrede kjøp av vaskeritjenester fra ekstern leverandør
 8. Flytte institusjonsplassene på Kleive og Skåla til sentrum
 9. Koordinere innsatsen for et aldersvennlig samfunn
 10. Lage helhetlig plan for renovering og utskifting av bygg innen bo- og habilitering og psykisk helse og rus
 11. Planlegge for ytterligere 186 plasser i bofelleskap og 25 flere institusjonsplasser innen 2040.

Presentasjon og videre behandling

Kommunen fikk tilsendt den ferdige rapporten 21. september, og PwC presenterte den for Molde kommunestyre samme ettermiddag.
 PwC har levert et grundig kunnskapsgrunnlag og et sett med konkrete forslag, helt i henhold til forventingene. Siden det var kommunestyret som bestilte rapporten, så får de den til orientering uten noen innstilling fra administrasjonen nå, opplyser kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen.

Hun presiserer at rapporten ikke gir svar på hva som skal til for at sektoren skal komme i økonomisk balanse.

Administrasjonen følger opp rapporten med å legge fram sak til politisk behandling senere i høst. Etter planen skal den behandles i helse- og omsorgsutvalget 9. oktober, og sluttbehandles i Molde kommunestyre 23. november.

Bakgrunn for rapporten

Molde kommunestyre vedtok ny helse- og omsorgsplan i 2021. Politikerne ba da om en langsiktig strategi for utvikling, lokalisering og dimensjonering av de kommunale institusjonene og omsorgstilbudene.

Det var PwC Norge som fikk oppdraget med å utarbeide kunnskapsgrunnlaget og foreslå tiltak.
Arbeidet har foregått i nært samarbeid med kommunens prosjektgruppe hvor ledere innen sektoren, tillitsvalgte og rådgivere har vært representert.