Endringer i planprogram for Lundavang og Stuevollen

Endringer i planprogram for Lundavang og Stuevollen

Planprogram for områderegulering for Lundavang og Stuevollen har vært på høring. De tre alternativene skal utredes videre, og innspillene som har kommet i høringsperioden har ført til endringer i spesielt ett av alternativene. Nå skal saken til politisk behandling. 

Enhetsleder Roar Moen - Klikk for stort bildeEnhetsleder Roar Moen.

– I samarbeid med arkitektfirmaet Pir 2 la vi fram planprogrammet med tre alternative løsninger til høring. Nå har vi valgt å justere ett av alternativene ved å redusere antall boliger og øke næringsarealet – alt dette ut fra innspill vi har fått i høringsprosessen, sier Roar Moen.

Roar Moen er enhetsleder for samfunn og plan i Molde kommune, og prosjekteier for Lundavang-prosjektet. Prosjektet er et byutviklingsprosjekt som ser på framtidig utvikling av Lundavang og Stuevollen-området i forbindelse med at sjukehuset skal flytte til Hjelset i 2025. 
 

Har redusert antall boliger

– Det har kommet innspill på at de tre alternativene er for like. Hva går endringene som nå er gjort ut på, Roar Moen?

 – I ett av alternativene har vi redusert antall boliger til fra 400–500 til 200–300. Dette inkluderer eksisterende boliger, mens antall studentboliger ikke er inkludert, sier Moen. – I alternativet er studentboligene beholdt og vurdert ytterligere utvidet.

– Det er i dette alternativet at det også skisseres at sykehusbygningen beholdes. Vi forslår å rydde opp ved å beholde den originale bygningskroppen, men at påbygg som er kommet til i senere tid rives. Det skal undersøkes om offentlige eller private tjenester, som for eksempel helsehus, kan etableres på Lundavang, fortsetter Moen. Men det er uansett de som skal yte tjenestene som må vurdere om de til syvende og sist kan etablere seg på Lundavang.

Sjukehusbygget med grønn plen og veg som slynger som opp bakken. Foto. - Klikk for stort bildeFylkessjukehuset i Molde, slik det var bygd på 60-tallet. Birkeland/Romsdalsmuseet

Alle tre alternativer skal utredes videre

Sammen med det felles plangrepet som gjelder for alle alternativene, skal alle de tre alternativene utredes videre. Hvilken løsning som velges, er fortsatt åpent. Det kan bli ett av alternativene, kombinasjoner fra ulike alternativ, eller nye løsninger som kommer til som følge av utredningene som gjennomføres eller innspill vi får i det videre arbeidet.

– Vi er fortsatt tidlig i planprosessen. Planprogrammet er en plan for det videre arbeidet med reguleringsplanen. Planprogrammet viser hvilke utredninger som skal gjøres for å gi oss et godt beslutningsgrunnlag for en endelig områderegulering, sier enhetslederen.

Det er kommet mange innspill på adkomst-/ferdselsveger nord/sør – hvordan skal dette tas med videre?  

– Vi er takknemlige for alle innspill som har kommet så tidlig i planprosessen, sier Moen. Det gir oss en god innsikt og lokalkunnskap som er viktig å ha med videre. Det felles plangrepet har en overordnet og grov struktur for grønne områder og gode forbindelser både i, og gjennom området. Å sikre trygge skoleveger og gode forbindelser skal utredes ytterligere i det videre planarbeidet.

– I alle alternativer ligger også at helikopterskogen, eller Småsundskogen som vi har fått innspill på at den heter, skal bevares i sin helhet og at et stort grøntareal øst for helikopterplassen blir et felles uteoppholdsareal, sier Moen.
 

Det legges vekt på grønne elementer og gode forbindelser i reguleringsområdet. Illustrasjon.: Pir 2.

Hva skjer videre framover? 

Planprogrammet skal vedtas av kommunestyret. En områdeplan skal gi en avklaring av bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser på områdenivå. I neste omgang kan det stilles krav om detaljreguleringsplaner for delområder. Det er en detaljregulering som avklarer de detaljerte forutsetningene når området skal bebygges.

– En sammenstilling av konsekvenser og utredninger skal gi oss retningen videre. Da må vi avveie fordeler og ulemper, vurdere måloppnåelse som er satt for området og så presentere en løsning vi anbefaler, sier Roar Moen.

– Vi håper på fortsatt stort engasjement når reguleringsplanen kommer til høring og i medvirkningsaktivitetene vi skal ha i den videre planprosessen, fortsetter Moen. – Det blir fortsatt rikelig anledning til å mene noe om det som planlegges.

Kommunestyret skal også ta stilling til økonomien i prosjektet. I saksutredningen foreslås det at kjøper av helseforetakets eiendom skal bidra til finansiering av planarbeidet.

Det legges opp til at områdereguleringen skal være gjeldende fra høsten 2024.

Saken skal behandles i hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø 6. juni, og deretter i eldrerådet og kommunestyret.

Se også

Hva skjer på Lundavang?

Sak til politisk behandling: Områderegulering for Lundavang og Stuevollen, planID 202120 – Fastsetting av planprogram