Hva gjør jeg ved vannskade?

Vanninntrengning og oversvømmelse

Ved akutte situasjoner, kontakt rørlegger samt forsikringsselskapet ditt.
Ved behov for lensepumping, kontakt Molde Brann- og Redningstjeneste.

Kloakkstopp og tilbakeslag

Ved kloakkstopp og tilbakeslag av avløpsvann fra hovedledningen, ta kontakt med Molde Vann og Avløp KF.

Vannledningsbrudd

Ved innvendige vannlekkasjer tar du kontakt med autorisert rørlegger, og forsikringsselskapet ditt hvis det har oppstått skader.

Ved utvendige vannlekkasjer må det avklares hvem som eier ledningen som lekker. Du eier ledningene fra boligen og helt ut til tilknytningspunktet på kommunal ledning, selv om denne ligger utenfor din private tomt. Kontakt eventuelt autorisert rørlegger. Hvis det er mistanke om at lekkasjen er på det kommunale ledningsnettet, kontakt Molde Vann og Avløp KF. Vi sørger for vannavstengning hvis det er behov for det.

Du kan oppdage lekkasjer på den private ledningen ved å være oppmerksom på:

  • Sus i rørene
  • Misfarget vann
  • Dårlig vanntrykk/vannmengde
  • Fuktig grunn i området hvor vannledningen ligger
  • Hull eller setninger i grunn

Eldre galvaniserte vannledninger er ofte i dårlig stand. Hvis det oppstår lekkasje på disse bør hele ledningen byttes ut.

Kontakt

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS
E-post
Telefon 71 19 18 00

Kart