Huseiers plikt til å separere avløpsledninger

Huseiers plikt til å separere avløpsledninger

Når kommunen endrer sine avløpsledninger til separatsystem, blir eiendommer i samme område pålagt å gjennomføre tilsvarende omlegging.

Hva betyr det å separere ledninger for avløp?

Kommunen jobber kontinuerlig med å separere avløpsledningene, slik at det ikke lenger er en felles ledning med både overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) og spillvann (kloakk), men i stedet atskilte ledninger for overvann og spillvann.

Når kommunen endrer sine ledninger til separatsystem, blir eiendommer i samme område pålagt å gjennomføre tilsvarende omlegging. Kommunens adgang til å kreve at eier separerer sin avløpsledning, går frem av forurensningsloven § 22 annet ledd.

Fordeler med separat avløp

Illustrasjon: Geir Moen

Med felles ledning for overvann og spillvann, må alt vannet ledes til nærmeste renseanlegg. Etter å ha separert ledningene, kan regn- og smeltevannet i overvannsledningene slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø, mens spillvannet ledes til renseanlegget.

Ved mye nedbør eller snøsmelting, er ikke de kommunale ledningene store nok til å frakte overvannet sammen med spillvannet til renseanlegget. I slike situasjoner blir deler av vannet ledet via overløp til nærmeste bekk, elv eller innsjø. Når avløpet ikke er separert, betyr det at også spillvannet havner der. Det er derfor et godt miljøtiltak å separere avløpsledningene.

Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det er derfor god økonomi i å føre minst mulig reint vann til renseanlegget.

Arbeidet med å separere ledningene

For å redusere kostnadene dine, anbefaler vi deg å utføre arbeidet samtidig med kommunens anleggsarbeid. Du kan avtale med entreprenøren som separerer den kommunale hovedledningen, at vedkommende skal utføre arbeidene på din ledning. Det er lurt å kontakte flere godkjente foretak, eksempelvis entreprenører eller rørleggere, for å hente inn anbud på arbeidet. Foretakene kan svare på om de er godkjent for denne type oppdrag.

Dersom du har en gammel vannledning i samme grøft, kan det være gunstig å skifte denne samtidig. Er vannledning av galvanisert stål, anbefaler vi deg å vurdere å skifte den ut. Erfaringsmessig har slike vannledninger begrenset levetid, og bør skiftes ut før de ruster i stykker.

En del eldre bolighus har vannledning i jern eller kobber inn til huset, og ofte er boligen jordet via disse rørene. Ved skifte av vannledning fra jern/kobberledning til plast, kan det være nødvendig å sjekke jordingen av det elektriske anlegget. Dersom det var koblet til den gamle vannledningen må det, etter at det er skiftet til plastledning, kobles til jordspyd, evt. må ny utvendig jordledning legges i grøfta for stikkledninger. 

Om boligen er jordet via vannledning må ny jording sikres etter at ny plastledning er lagt. Huseier må avklare dette med sin installatør/rørlegger.

Eventuell slamavskiller (septiktank) skal kobles ut.

Hvis ledningene kommer til å berøre naboeiendommer eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren, før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn skal tinglyses.

Bruk av eksisterende ledning

Et alternativ til å separere ledningen er å koble fra overvannet (drensvann og takvann), og infiltrere dette på egen eiendom eller lede det ut i terrenget.

Det er huseiers ansvar at overvann fra eiendommen ikke påfører egen eller omkringliggende eiendommer ulempe eller skade.

Hvis den eksisterende stikkledningen er i tilfredsstillende stand, kan denne benyttes som overvannsledning. 

Det er i noen tilfeller mulig å fortsatt benytte den eksisterende stikkledningen til spillvann. Det må da dokumenteres av godkjent foretak at ledningen er i forskriftsmessig stand. Dette kan for eksempel gjøres
ved rørinspeksjon med videokamera.

Hvis det ikke er nødvendig å være tilkoblet overvannsledning, og den gamle avløpsledningen ikke tilfredsstiller dagens krav, kan det være aktuelt å rehabilitere ledningen ved å trekke inn en ny, mindre ledning eller plaststrømpe på innsiden av den eksisterende ledningen.

Søknadsplikt

Illustrasjon: Geir Moen

Arbeidene med å separere avløpsledningen kan være søknadspliktig etter plan- og bygnings-loven § 20-1 første ledd bokstav a. Du kan også ta kontakt med bygningsmyndigheten i kommunen.

Arbeidet skal utføres av godkjent foretak. Når arbeidet er utført skal foretaket sende ferdigmelding til Molde vann og avløp KF.

Kostnader

Som huseier er det ditt ansvar å bekoste separering av dine ledninger når kommunen legger om sine.

Tinglyste avtaler

Hvis flere eiendommer har felles stikkledning som er knyttet til kommunens hovedledning, er det ofte inngått avtaler om vedlikehold. Hvis avtalen er tinglyst, kan du finne dette hos Kartverket.

Ligger stikkledninger over annens grunn, kan det være gitt tillatelse i avtalebrev eller erklæring til å legge og ha disse liggende. Dokumentet kan finnes i kommunens arkiv. Er det tinglyst, finnes den hos Kartverket.

Kontakt

Tove Brudevoll Skotheim
saksbehandler
E-post
Mobil 99 27 88 89