Innsynsrett i offentlige dokument

Innsynsrett i offentlige dokument

Postlister/offentlig postjournal gir deg oversikt over post sendt til og fra kommunen. Det som er lagt ut etter 28. januar 2023 inneholder ikke dokumenter, men du kan be om innsyn.

Offentlig postjournal

Dokumenter som arkiveres i elevmapper, barnemapper og personalmapper legges ikke ut på listen. Postjournalen har en forsinkelse på tre dager.

Ønsker du tilgang til dokument som er eldre enn 1.1.2020, eller har spørsmål om innsyn, send gjerne en e-post til: postmottak@molde.kommune.no
 

Innsyn i offentlige dokumenter

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan være unntatt fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn).

Et dokument er ikke bare papirbasert informasjon, men i prinsippet all informasjon som er lagret. Du har likevel bare innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte.

Du kan bli nektet innsyn i interne dokumenter, men som hovedregel skal du likevel få innsyn i:

  • Saksliste eller saksdokumenter til kommunestyre eller annet kommunalt folkevalgt organ
  • Dokumenter til/fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon
  • Dokumenter til/fra enheter i administrasjonen som har selvstendig avgjørelsesmyndighet for saken dokumentet gjelder
Kriterier

Krever du innsyn i saksdokumenter, må kravet gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art.
 

Pris

Kommunen kan kreve betalt for utskrifter, kopier og utsendelse når antallet er over 100 sider i en sak. Da kan vi kreve en krone per ark utover 100 og betaling for hele utsendelsen. For høykvalitetskopier gjelder det egne regler.
 

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. Hvis du ikke har mottatt svar innen fem arbeidsdager fra kommunen mottok kravet ditt, regnes dette som et avslag.

Klagemulighet

Hvis kravet ditt blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klagemulighet og klagefrist. Statsforvaltaren (tidligere kalt Fylkesmannen) er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Du har også klagerett hvis du ikke har fått svar innen fem arbeidsdager etter at kommunen har mottatt kravet. Dette regnes da som et avslag.

Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan statsforvaltaren også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.

Du har alltid klagerett over avslag på innsyn

Kontakt

Dokumentasjonsforvaltning og arkiv
E-post
Telefon 71 11 10 00