Styret for Molde eiendom KF

Styrets oppgaver og myndighet

  • Myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet.
  • Påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyre.
  • Utarbeide stillingsbeskrivelse for stillingen som daglig leder, og føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
  • Sørge for at saker som skal behandles i kommunestyret er tilstrekkelig forberedt.
  • Ta opp lån i samsvar med rammer gitt av kommunestyret.

Medlemmer, møter og saker i Styret for Molde eiendom KF