Politirådet

Politirådet

Politirådet er et samarbeid mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi.

Hovedmål

Politirådets formål er å skape trygghet for alle innbyggere i Molde kommune. Det skal være et godt oppvekstmiljø for barn og unge, kriminalitet og rusmisbruk skal forebygges.

 • sørge for sikkerhet og trygghet for publikum i Molde sentrum og innbyggerne i kommunen for øvrig
 • forebygge kriminalitet blant barn og unge
 • forebygging av voldelig ekstremisme
 • forebygge vold i nære relasjoner

Politirådet har møter tre ganger årlig eller oftere hvis behov.

Politirådet består av:

 • ordfører (leder av rådet)
 • varaordfører
 • kommunedirektør
 • assisterende kommunedirektør
 • kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd
 • politistasjonssjef
 • politikontakt
 • SLT-koordinator - funksjon som bindeledd mellom politirådet og utførernivået
 • barnevernleder

Partene i politirådet - kommune og politi - står videre fritt til å invitere med andre aktuelle aktører/ressurspersoner ved behov i de enkelte møtene.

 • ordfører er leder av politirådet.
 • Molde kommune er sekretariat
 • alle politirådets medlemmer kan melde inn saker, disse må meldes sekretariatet senest to uker før rådet skal møtes.