Politirådet

Politirådet

Politirådet er et samarbeid mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi.

Hovedmål

Politirådets formål er å skape trygghet for alle innbyggere i Molde kommune. Det skal være et godt oppvekstmiljø for barn og unge, kriminalitet og rusmisbruk skal forebygges.

 • sørge for sikkerhet og trygghet for publikum i Molde sentrum og innbyggerne i kommunen for øvrig
 • forebygge kriminalitet blant barn og unge
 • forebygging av voldelig ekstremisme
 • forebygge vold i nære relasjoner

 

Politirådet består av:

 • ordfører (leder av rådet)
 • varaordfører
 • kommunedirektør
 • assisterende kommunedirektør
 • kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd
 • politistasjonssjef
 • politikontakt
 • SLT-koordinator - funksjon som bindeledd mellom politirådet og utførernivået
 • barnevernleder

Partene i politirådet - kommune og politi - står videre fritt til å invitere med andre aktuelle aktører/ressurspersoner ved behov i de enkelte møtene.

Saker og møter

Politirådet har møter tre ganger årlig eller oftere hvis behov. Molde kommune er sekretariat.

Alle politirådets medlemmer kan melde inn saker, disse må meldes sekretariatet senest to uker før rådet skal møtes.

Møter og saker i Politirådet i Molde