Molde formannskap

Molde formannskap

Formannskapet består av 13 medlemmer. Formannskapet har blant annet innstillingsmyndighet, avgjørelsesmyndighet, det er klageorgan, har hastekompetanse og er valgstyre.

Innstillingsmyndighet

Med unntak av saker som fremmes av kontrollutvalget har Molde formannskap rett til å innstille i alle saker overfor kommunestyret. Forslag til økonomiplan og årsbudsjett, tilsetting av kommunedirektør, deltakelse i interkommunalt samarbeid, godkjenning av årsregnskap og årsmelding, forslag til låneopptak og vedtak om oppretting av kommunale foretak er blant saker som behandles i formannskapet.

Formannskapet behandler og innstiller også saker med større økonomiske konsekvenser, saker som gjelder næringsliv og samfunnsutvikling, samt deltakelse i regionalt utviklingsarbeid.

Avgjørelsesmyndighet

Formannskapet er kommunens høringsorgan, det vil si at de uttaler seg på vegne av kommunen. Formannskapet har også avgjørelsesmyndighet i saker om å erverve, avhende eller pantsette eiendom, eller å avstå/hefte bort rettigheter i fast eiendom når eiendommen er verd inntil 5 millioner kroner. Formannskapet kan også ta opp lån på inntil 5 millioner kroner. Formannskapet kan forøvrig gjøre vedtak i saker som ikke er delegert til andre utvalg eller til rådmannen, men som krever politisk behandling.

Klageorgan

I saker der det ikke finnes ekstern klageinstans er det formannskapet som er kommunen sitt klageorgan.

Hastekompetanse

Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker (når det ikke er tid til å innkalle det organet som egentlig skal behandle saken).

Valgstyre

I henhold til valgloven er det kommunens formannskap som er valgstyre, og som dermed har det ansvar og de plikter som følger av lover og forskrifter på dette området.

Medlemmer

Representanter i formannskapet

Reglement