Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget består av seks politisk valgte medlemmer med varamedlemmer og fire representanter med vararepresentanter for de ansatte, til sammen ti medlemmer.

Kommunens medlemmer med varamedlemmer velges for den kommunale valgperioden. Ordføreren skal være en av medlemmene.

De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen, jfr. kommunelovens §§ 7-2 og 7-3.

Utvalgets oppgaver

Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, jfr. kommunelovens § 5-11.

Administrasjonsutvalget behandler og foreslår overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, jfr. Hovedavtalens del B, § 4.

Det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, ivaretas jfr § 13-1 i kommuneloven av kommunedirektøren.

Medlemmer

Medlemmer i administrasjonsutvalget

Reglement

Saker og møter

Møtene i administrasjonsutvalget avholdes for åpne dører. Saker som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt, skal behandles for lukkede dører.

Saker og møter i administrasjonsutvalget