Reglement for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Reglement for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

1. Formål

Funksjon til folkevalgte er regulert i kap 5 i Lov om kommuner og fylkeskommuner. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er hjemlet i § 5-2 i kommuneloven, andre kommunale organ, kommer inn under samme bestemmelser som for folkevalgte organ og treffer sine vedtak i møte, jf. kommuneloven kap. 11.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et sektorovergripende organ med sikte på å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne en reell innflytelse i alle kommunale saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er rådgivende organ for kommunen. Gjennom lov og sentral forskrift skal mennesker med nedsatt funksjonsevne, gjennom rådet, sikres en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som angår dem.
 

2. Oppgaver

Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne. Slike saker skal kommunestyret forelegge for rådet. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsen fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken.

Rådet har rett til å uttale seg under behandlingen av alle saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne, fra alle sektorer/avdelinger innen kommunens virksomhet. Dette gjelder blant annet årsbudsjett, økonomiplan og kommuneplaner. Rådet skal også kunne uttale seg i saker som gjelder sektor/avdelingsvise planer som behandles i kommunale organ med særlig interesse for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eks tiltak og planer i sosial-, helse- og pleie- og omsorgsområdene, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker og kommunikasjonsplaner, kulturtiltak og andre kommunale tiltak som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal i sitt arbeid være med å fremme samfunnets tilpassing til de funksjonshemmede ved at bl.a. kravet til universell utforming blir ivaretatt og at de ressurser som står til rådighet blir brukt mest mulig effektivt.

Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.
 

3. Sammensetning/valg/organisering

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har 9 medlemmer med personlige varamedlemmer, av dem 3 politikere. Medlemmene og varamedlemmene velges av kommunestyret.

De funksjonshemmedes interesseorganisasjoner som er med i Rådet, fremmer selv forslag til sin representant og vararepresentant. Rådet velger deretter et styre bestående av de 3 valgte kommunepolitikere og 6 fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner med en funksjonstid på 4 år tilsvarende kommunevalgperioden.

Rådet skal bestå av representanter for de funksjonshemmede fra følgende seks hovedgrupperinger: Bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede, utviklingshemmede, skjulte funksjonshemninger og psykisk helsevern. Rådet skal være sammensatt slik at medlemmene til sammen har sakkunnskap i spørsmål som bl.a. gjelder helse, undervisning, yrkesvalg, attføring, sosiale tiltak, trygdetiltak, boligspørsmål for alle aldersgrupperinger med funksjonshemninger.

Rådet velger selv leder og nestleder. Valgene gjelder for kommunestyreperioden.

Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariathjelp.

Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett og mandat for rådet.
 

4. Møter

Innkalling til rådets møter sendes med rimelig varsel, minst 5 dager. Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene har vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i den aktuelle saken.

Møter kan avholdes som fjernmøte, kommuneloven § 11-7. Utvalget avgjør selv når det er nødvendig å avholde møte som fjernmøte. 

Ved fysiske møter plikter alle medlemmer og innkalte varamedlemmer å møte fysisk.

Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Ellers gjelder reglene i lovens kap. 11.

 

5. Protokoll/årsmelding

Det skal føres protokoll for saker som behandles i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Protokollen tas opp til godkjenning i påfølgende møte og undertegnes av leder og sekretær.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges fram for kommunestyret.
 

6. Sekretariat

Sekretariatet for rådet ivaretas av Administrasjonsavdelingen ved Seksjon for politiske sekretariat.

 

Vedtatt av kommunestyret i møte 14. november 2019, sak 11/19. Sist endret 17.09.2020.

 

Last ned reglementet