Reglement for Molde eldreråd

Reglement for Molde eldreråd

1. Formål

Funksjon til folkevalgte er regulert i kap 5 i Lov om kommuner og fylkeskommuner. Eldreråd er hjemlet i § 5-2 i kommuneloven, andre kommunale organ, kommer inn under samme bestemmelser som for folkevalgte organ og treffer sine vedtak i møte, jf. kommuneloven kap. 11.

Eldrerådet er et sektorovergripende organ med sikte på å sikre eldre en reell innflytelse i alle kommunale saker som gjelder eldre.

Eldrerådet er rådgivende organ for kommunen. Gjennom lov og sentral forskrift skal eldre, gjennom eldrerådet, sikres en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som angår dem.
 

2. Oppgaver

Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre. Slike saker skal kommunestyret forelegge for rådet. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsen fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken.

Rådet har rett til å uttale seg under behandlingen av alle saker som gjelder eldre, fra alle sektorer/avdelinger innen kommunens virksomhet. Dette gjelder blant annet årsbudsjett, økonomiplan og kommuneplaner. Rådet skal også kunne uttale seg i saker som gjelder sektor/avdelingsvise planer som behandles i kommunale organ med særlig interesse for eldre, eks tiltak og planer i sosial-, helse- og pleie- og omsorgsområdene, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker og kommunikasjonsplaner, kulturtiltak og andre kommunale tiltak som gjelder eldre. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner
 

3. Sammensetning/valg/organisering

Eldrerådet har 9 medlemmer med personlige varamedlemmer, av dem 3 politikere. Medlemmene og varamedlemmene velges av kommunestyret. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Organisasjoner for eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer til eldrerådet.

Rådet velger selv leder og nestleder. Valgene gjelder for kommunestyreperioden.

Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariathjelp.

Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett og mandat for rådet.
 

4. Møter

Innkalling til eldrerådets møter sendes med rimelig varsel, minst 5 dager. Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene har vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i den aktuelle saken.

Møter kan avholdes som fjernmøte, kommuneloven § 11-7. Utvalget avgjør selv når det er nødvendig å avholde møte som fjernmøte.

Ved fysiske møter plikter alle medlemmer og innkalte varamedlemmer å møte fysisk.

Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Ellers gjelder reglene i lovens kap. 11
 

5. Protokoll/årsmelding

Det skal føres protokoll for saker som behandles i eldrerådet. Protokollen tas opp til godkjenning i påfølgende møte og undertegnes av leder og sekretær.

Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges fram for kommunestyret.
 

6. Sekretariat

Sekretariatet for eldrerådet ivaretas av Administrasjonsavdelingen ved Seksjon for politiske sekretariat.

 

Vedtatt av kommunestyret i møte 14. november 2019, sak 11/19. Sist endret 17.09.2020.