Godtgjørelsesreglement

Godtgjørelsesreglement

Gode arbeidsforhold for folkevalgte er viktig for både rekruttering til politisk arbeid og for kvaliteten på arbeidet. Både saksbehandling og politiske prosesser har sterkt fokus på seg fra både media og innbyggere / brukere, og krav til dokumentasjon og grunngiing er forsterka, m.a. gjennom lovverket.

Kommunelova har lovfesta retter og plikter for folkevalgte, bl.a. rett til dekking av utgifter og økonomisk tap, samt rett til arbeidsgodtgjørelse.

1. Ordfører og varaordfører

1.1. Generelt

Den faste godtgjørelsen skal utbetales en gang i måneden.

1.2. Ordfører

Ordførerens godtgjørelse fastsettes til 11G, pr tiden utgjør dette 1 114 861 kr (1 G er pr 1. mai 2020 101 351 kr). Ordføreren gis ikke ytterligere godtgjørelse som leder eller medlem i kommunale utvalg. Ordfører skal være medlem av kommunens pensjonsordning.

1.3. Varaordfører

Varaordførers godtgjørelse settes til minimum 60 % av ordførerens godtgjørelse.
Varaordføreren gis ikke ytterligere godtgjørelse som leder eller medlem i kommunale utvalg.

Hvis ordføreren gis permisjon, settes godtgjørelsen til varaordføreren til 100 % av ordførerens godtgjørelse i permisjonstiden.

Når det er på det rene at vervet som ordfører vil bli stående ledig utover 1 måned på grunn av sykdom, permisjon eller lignende skal det som hovedregel foretas konstituering i vervet. Formannskapet er konstituerende myndighet. Ved konstituering utbetales ordførergodtgjørelsen fra første dag.

Varaordfører skal være medlem av kommunens pensjonsordning.

1.4. Ettergodtgjørelse for ordfører og varaordfører

En ordfører og varaordfører, som etter nyvalg ikke fortsetter i vervet, tilkommer 1,5 månedsgodtgjørelse utover valgperioden, selv om vedkommende går over i lønnet arbeid, eller mottar pensjon.

Ordfører som ikke mottar lønn, næringsinntekt eller pensjon, tilkommer godtgjørelse som ordfører i inntil 3 måneder, utover valgperiode, når funksjonstiden har vært en kommunestyreperiode.

Dersom ordfører har hatt en funksjonstid på to kommunestyreperioder, eller mer, tilkommer tilsvarende godtgjørelse i inntil 5 måneder, dersom vedkommende ikke mottar lønn, næringsinntekt eller pensjon. Dersom vedkommende går over i lønnet arbeid, næringsinntekt eller mottar pensjon, tilkommer vedkommende 3 måneds godtgjørelse.

Krav om godtgjørelse fremmes for kommunen, etter disse regler.

2. Møtegodtgjørelse

2.1. Generelt

Møtegodtgjørelse og erstatning for tap av inntekt er innberetningspliktig og skattepliktig.

Dersom medlemmet samme dag deltar i flere møter i forskjellige utvalg etter hverandre i tid, skal vedkommende ha kun en møtegodtgjørelse, da den med høyeste takst.
Dersom det samme utvalget avholder flere møter samme dag, gis det bare én møtegodtgjørelse.
Det gis ikke møtegodtgjørelse for gruppemøter, fraksjonsmøter eller andre møter i partiene.
Godtgjørelse til folkevalgte for øvrig beregnes med basis i et årslønnsbeløp, 8G.
Dette beløpet ble sist fastsatt pr 1. mai 2020 til kr 810 808, senere i reglementet benevnes dette for grunnlaget.
Godtgjørelsene reguleres på grunnlag av den økning i G som skjer forutgående år.

2.2. Møtegodtgjørelse

Møtegodtgjørelse differensieres i 4 trinn, i tillegg til egne satser for kommunestyre og formannskap. Ledere gis en ekstra godtgjørelse pr. møte i stedet for fast ledergodtgjørelse.

Det utvalg/organ som oppretter ad hoc-utvalg skal fastsette i hvilken gruppe godtgjørelse skal gis.

2.2.1. Kommunestyret

Kommunestyrets representanter og møtende vararepresentanter får en møtegodtgjørelse

tilsvarende 1 o/oo (kr 811,-) av grunnlaget.

Gruppelederne i Molde kommunestyre gis en godtgjørelse tilsvarende 1 % (kr 8 108) av grunnlaget med tillegg av 0,25 % (kr 2 027) pr representant i kommunestyregruppen.

2.2.2.Formannskapet

Formannskapets representanter får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 5 % (kr 40 540) av grunnlaget, og en møtegodtgjørelse tilsvarende 1 o/oo (kr 811) av grunnlaget pr møte.

Møtende vararepresentanter i formannskapet får en møtegodtgjørelse tilsvarende 1,5 o/oo (kr 1 217) av grunnlaget pr møte.

Fravær fra mer enn 1/3 av møtene fører til en reduksjon på 25 % (kr 10 135) av den faste årlige godtgjørelsen.

2.2.3. Utvalg gruppe I

Følgende utvalg kommer inn under gruppe I:

Hovedutvalg helse og omsorg
Hovedutvalg oppvekst, kultur og velferd
Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø
Kontrollutvalget

Ledere i kommunale utvalg under gruppe I får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 5 % av grunnlaget (kr 40 540) og en møtegodtgjørelse tilsvarende 1 o/oo av grunnlaget pr møte (kr 811).

Representanter får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 1 % av grunnlaget (kr 8 108).

Representanter og møtende vararepresentanter får en møtegodtgjørelse tilsvarende 1 o/oo av grunnlaget (kr 811).

Fravær fra mer enn 1/3 av møtene fører til en reduksjon på 25 % av den faste årlige godtgjørelsen (kr 10 135 for leder og kr 2 027 for øvrige representanter).

2.2.4. Utvalg gruppe II

Følgende utvalg kommer inn under gruppe II:

Administrasjonsutvalget
Eldrerådet
Heimevernsnemd
Kirkelig Fellesråd
Klagenemnda for eiendomsskattsaker
Mardølafondet/utviklingsfondet *
Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord *
Overtakstnemnd for eiendomsskatt
Representantskap i IKS-samarbeid
Representantskap i Molde Havnevesen KF
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ungdomsrådet
Valgkomiteen
Årsmøte i USS – Utmarkskommunenes sammenslutning
Årsmøte i LVK – Landssammenslutningen av vasskraftkommuner

*For Kommunedelsutvalget i Nesset, Mardølafondet/utviklingsfondet og miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord dekkes godtgjøring og andre utgifter fra de respektive fondsmidlene.

Ledere i kommunale utvalg under gruppe II får en møtegodtgjørelse tilsvarende 1,5 o/oo av grunnlaget pr møte (kr 1 217).

Representanter og møtende vararepresentanter får en møtegodtgjørelse tilsvarende 1 o/oo av grunnlaget pr møte (kr 811).

2.2.5 Utvalg gruppe III

Følgende utvalg kommer inn under gruppe III:

Skattetakstnemnda

Ledere, representanter og vararepresentanter i kommunale utvalg under gruppe III får en
møtegodtgjørelse tilsvarende 1 o/oo av grunnlaget pr møte (kr 811).

2.2.6. Utvalg gruppe IV

Følgende utvalg kommer inn under gruppe IV:

Gotfred Lies plass 1 AS, Gotfred Lies plass 4 ANS og Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboliger AS
Molde Eiendom KF
Molde kino AS
Molde Vann og Avløp KF
Romsdal parkering AS
Kommunedelsutvalget i Nesset *

*For Kommunedelsutvalget i Nesset, Mardølafondet/utviklingsfondet og miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord dekkes godtgjøring og andre utgifter fra de respektive fondsmidlene.

Leder i utvalg under gruppe IV får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 3 % av grunnlaget (kr 24 324) og en møtegodtgjørelse tilsvarende 1 o/oo av grunnlaget pr møte (kr 811).

Representanter får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 1 % av grunnlaget (kr 8 108).

Representanter og møtende vararepresentanter får en møtegodtgjørelse tilsvarende 1 o/oo av grunnlaget pr møte (kr 811).

Fravær fra mer enn 1/3 av møtene fører til en reduksjon på 25 % av den faste årlige godtgjørelsen (kr 6 081 for leder og kr 2 027 for øvrige representanter).

2.2.7. Ad hoc utvalg

Når kommunestyret, formannskapet eller hovedutvalgene oppnevner ad hoc utvalg, skal godtgjørelse fastsettes etter vurdering i forhold til de øvrige styrer, nemnder og råd som har slik godtgjørelse i Molde kommune.

2.2.8. Fungerende møteleder

Fungerende møteleder i utvalg hvor lederen har forfall, får en møtegodtgjørelse tilsvarende 1,5 o/oo av grunnlaget pr møte (kr 1 217).

2.2.9. Godtgjørelse til andre styrer, utvalg, nemnder og råd

Formannskapet får fullmakt til, i særlige tilfeller, å avgjøre hvilke andre kommunale styrer, utvalg, nemnder og råd som kan utbetales arbeidsgodtgjørelse etter dette reglement, og til å bestemme hvilken godtgjørelse som skal utbetales innenfor rammen av reglementet.

3. Tap av inntekt

Representanter av kommunale styrer, utvalg, nemnder og råd har rett til å få dekket tap i ordinær inntekt som er en følge av vervet og for enhver utgift som utøvelsen av vervet nødvendiggjør.

Kommunalt ansatte som innehar kommunalpolitiske verv, får nødvendig fritid til å ivareta sine plikter i henhold til avtaleverkets bestemmelser.

3.1. Deltakelse på kurs, konferanser o.l.

Dersom medlemmer av folkevalgte utvalg blir oppnevnt/valgt til eller får aksept av ordfører til å delta på kurs eller konferanser, har rett til å få dekket tap i inntekt.

3.2. Representasjon i eksterne møter

Dersom medlemmer av folkevalgte utvalg er bedt av ordfører om å representere kommunen i eksterne møter, har rett til å få dekket tap av inntekt. Det gis da møtegodtgjørelse på nivå med et kommunestyremøte.

3.3. Teletjenester

Representanter av formannskapet, og hovedutvalgsledere som ikke er medlem av formannskapet, får dekket teletjenester med kr 500 pr kvartal.

4. Kommunalt reiseregulativ

Alle folkevalgte medlemmer har rett til skyss-, kost- og oppholdsgodtgjørelse etter regler i det til enhver tid gjeldende kommunale reiseregulativet.

5. Godtgjørelse/refusjon av utgifter til stedfortreder og omsorgsarbeid

Folkevalgte som har omsorg for barn, syke, eldre og funksjonshemmede, får etter regning dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tiden vedkommende er fraværende for å ivareta kommunale verv.

Kommunen utbetaler refusjon for slike utgifter direkte til den person som har tatt på seg omsorgsansvaret mens den folkevalgte er fraværende.

Vederlaget begrenses oppad tilsvarende 0,4 % av G for ikke legitimert tapt arbeidsfortjeneste.

Nødvendig transport for stedfortreder i denne sammenheng dekkes for reise innen kommunen.

6. Utbetaling av godtgjørelse

Godtgjørelsen gjelder de personer som er oppnevnt av kommunestyre, formannskap og hovedutvalg. Minimumsgodtgjørelse for øvrig blir 0,5 o/oo av grunnlaget pr møte (kr 406).

Ordførers og varaordførers godtgjørelse utbetales med 1/12 hver måned.

Årlig godtgjørelse og møtegodtgjørelse til øvrige folkevalgte utbetales kvartalsvis: Mars, juni, september og desember. Den folkevalgte er selv ansvarlig for å kreve oppgjør for sine møter.

Godtgjørelse for teletjenester utbetales kvartalsvis.

Skyss- og kostgodtgjørelse utbetales på grunnlag av innsendt reiseregning. Reiseregning skal vanligvis innsendes innen 3 mnd etter at reisen er foretatt.

Erstatning for tap i arbeidsinntekt og dekning av utgifter til stedfortreder m.v. skjer på grunnlag av fremsatt krav.

7. Iverksettelse

Dette reglementet gjelder fra konstituering 24. oktober 2019, og er sist oppdatert 01.01.2021 med endring av grunnbeløpet pr. 01.05.2020.