Kontroll av salgs- og skjenkesteder

Kontroll av salgs- og skjenkesteder

Ansvarlig salg og skjenking er bevillingshavers ansvar. Securitas AS foretar lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer, puber osv. for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket. 

Vandelsvurdering

Når Molde kommune mottar søknader om bevilling, ber vi alltid om en uttalelse fra politiet, mattilsynet, rustjenesten og skatteetaten. De melder tilbake om forhold som tilsier at søknaden ikke bør innvilges. Kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven og serveringsloven skal være oppfylt. 

I tillegg foretar Molde kommune vandelsvurderinger av bevillingshavere, eiere og andre sentrale aktører i driftsperioden. Disse vandelsvurderingene foretas på bakgrunn av opplysninger som fås fra blant annet politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Salgs- og skjenkekontroller

Dette er noe av det skjenkekontrollørene ser etter:

  • Salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer. 
  • Salg eller skjenking til personer som er åpenbart beruset
  • Salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid
  • Omsetning og bruk av narkotika på skjenkestedet
  • Diskriminering av gjester
  • Uforsvarlig drift
  • At butikken eller restauranten har internkontroll
  • Alkohol tatt med ut av skjenkeområdet og medbragt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet
  • Hindring av skjenkekontroll
  • Brudd på forbudet mot alkoholreklame

Hvis kontrollørene har sett mulige overtredelser av alkoholloven, forteller de kort om observasjonene sine til den ansvarlige på stedet. Bevillingshaver får tilsendt kopi av kontrollørenes rapport.

Kontakt

Bevillingsmyndighet
E-post
Telefon 47 75 47 27

Ingeborg Andersen