Kraftfondet

Kraftfondet

Kraftfondet gir tilskudd til tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nesset kommune.

Bakgrunn

Som kraftutbyggingskommune får Molde tildelt årlige konsesjonsavgifter som settes av til et kraftfond. I 2020 er kraftfondet på kr 8,6 mill.

Hvem kan søke?

I utgangspunktet kan alle foretak, lag og organisasjoner søke.

Hva gis det tilskudd til?

Kraftfondet kan for eksempel gi tilskudd til:

 • Tradisjonelt næringsliv; bedrifter, industri og handel:
  Tilskudd til investeringer, næringsutvikling og nyetablering
 • Landbruk
  Tilskudd til investeringer, kjøp av melkekvoter, uviklings- og samarbeidstiltak
 • Reiseliv
  Tilskudd til investeringer, utviklingsarbeid, markedsføring og informasjon
 • Trygge bosetting
  Støtte til gode møteplasser og infrastruktur i bygdene, samt tilskudd til kulturminnetiltak i samsvar med kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv. Barn og unge.
 • Samarbeid med Nesset Vekst AS
  Om overordna næringstiltak og utvikling, driftsstøtte
 • Særlige prosjekt
  Større enkeltprosjekt som kan være viktig for å sikre bosetting uten at tiltaket er direkte næringsrelatert.

Det er en forutsetning at aktiviteten eller tilretteleggingstiltaket skjer i tidligere Nesset kommune. Det gis ikke tilskudd til tiltak som allerede er påbegynt. 

Vedtekter for Kraftfondet i Nesset (PDF, 60 kB) og Retningslinjer for Kraftfondet i Nesset (PDF, 45 kB) sier mer om målgrupper og tiltak som det kan gis støtte til.

Søknadsfrist

Det er søknadsfrist 15. januar og 15. august.

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

Driftsbudsjett må legges ved søknaden. Opplysninger om kostnadsoverslag, finansieringsplan og en kort beskrivelse av tiltaket fylles ut i søknadsskjemaet. Større beskrivelser av tiltaket kan legges ved.

Fyll ut søknadsskjemaet:

Søknadsskjema Kraftfondet

Hva skjer videre?

Det er Kommunedelsutvalget i Nesset som behandler søknadene. Etter at søknaden er behandlet vil du få et skriftlig svar. 

Klage

Får du avslag på søknaden kan du klage. Klagefristen er 3 uker fra du mottok svaret. Klagen sendes til Molde kommune. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. 

Kontakt

John Walseth
rådgiver skogbruk
E-post
Mobil 482 89 503