Kraftfondet

Kraftfondet

Kraftfondet gir tilskudd til tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nesset kommune.

Bakgrunn

Som kraftutbyggingskommune får Molde tildelt årlige konsesjonsavgifter som settes av til et kraftfond. I 2020 er kraftfondet på kr 8,6 mill.

Hvem kan søke?

I utgangspunktet kan alle foretak, lag og organisasjoner søke.

Hva gis det tilskudd til?

Kraftfondet kan for eksempel gi tilskudd til:

 • Tradisjonelt næringsliv; bedrifter, industri og handel:
  Tilskudd til investeringer, næringsutvikling og nyetablering
 • Landbruk
  Tilskudd til investeringer, kjøp av melkekvoter, uviklings- og samarbeidstiltak
 • Reiseliv
  Tilskudd til investeringer, utviklingsarbeid, markedsføring og informasjon
 • Trygge bosetting
  Støtte til gode møteplasser og infrastruktur i bygdene, samt tilskudd til kulturminnetiltak i samsvar med kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv. Barn og unge.
 • Samarbeid med Nesset Vekst AS
  Om overordna næringstiltak og utvikling, driftsstøtte
 • Særlige prosjekt
  Større enkeltprosjekt som kan være viktig for å sikre bosetting uten at tiltaket er direkte næringsrelatert.

Det er en forutsetning at aktiviteten eller tilretteleggingstiltaket skjer i tidligere Nesset kommune. 

Vedtekter for Kraftfondet i Nesset og Retningslinjer for Kraftfondet i Nesset sier mer om målgrupper og tiltak som det kan gis støtte til.

Søknadsfrist

Det er søknadsfrist 15. januar og 15. august.

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

Driftsbudsjett må legges ved søknaden. Opplysninger om kostnadsoverslag, finansieringsplan og en kort beskrivelse av tiltaket fylles ut i søknadsskjemaet. Større beskrivelser av tiltaket kan legges ved.

Fyll ut søknadsskjemaet:

Søknadsskjema Kraftfondet

Hva skjer videre?

Det er Kommunedelsutvalget i Nesset som behandler søknadene. Etter at søknaden er behandlet vil du få et skriftlig svar. 

Klage

Får du avslag på søknaden kan du klage. Klagefristen er 3 uker fra du mottok svaret. Klagen sendes til Molde kommune. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. 

Kontakt

John Walseth
rådgiver skogbruk
E-post
Mobil 48 28 95 03