Molde kommune som arbeidsplass

Molde kommune som arbeidsplass

Molde kommune skal være en god arbeidsgiver. Derfor har vi tydelige forventninger til alle ledere og en strategisk plan for kompetansearbeidet i organisasjonen.

Arbeidsgiverstrategi

Denne tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel sitt hovedmål "Molde kommune er ein open organisasjon og ein attraktiv arbeidsgjevar". Det vil si at kommunen skal være et naturlig førstevalg for ansatte og ved nyrekruttering.

Ivaretar vi arbeidsgiverrollen på en god måte, er det lettere å ta i mot utfordringer og levere nødvendige, tidsriktige og effektive tjenester med faglig stolthet. Brukerne våre skal alltid være i fokus.

 

Strategisk kompetanseplan

Denne har til hensikt å gi føringer for kompetansearbeidet i kommunen. Planen skal også bidra til at kommunen mobiliserer, utvikler og anskaffer kompetanse på prioriterte områder. Slik skal vi sikre kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse og godt omdømme som en attraktiv arbeidsplass.

For å utvikle ansattes og organisasjonens kompetanse, kreves bevisst tenking og handling rundt tiltak. Anvendt kompetanse direkte i tjenestene er Molde kommunes viktigste ressurs! Den bidrar til verdiskapning når den blir brukt og kommer innbyggerne til gode.

Kravene til kommunen som tjenesteleverandør forandrer og utvikler seg hele tiden. Som følge av dette må kommunen tilpasse sin kompetanse slik at den til enhver tid matcher samfunnsoppdraget.

 

Medbestemmelse

Plan for ansattes rett til medbestemmelse ivaretar godt samarbeidsklima mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. God organisering av tillitsvalgtordningen er en vinn-vinn-situasjon. Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene er enige om at det gir gjensidig gevinst. Hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse, medinnflytelse, rettigheter og plikter skal ivaretas i den daglige drift som en naturlig del av samarbeidet. Tillitsvalgtordningen/-organiseringen skal utformes slik at det gir både tillitsvalgte, medlemmene de representerer og arbeidsgiver forutsigbarhet.