Koronatesting

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Etiske regler handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen. Tåler de offentlighetens lys?

Formål

Formålet med etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle ansatte og folkevalgte i Molde kommune.

De etiske reglene skal være en veileder til å handle godt og forsvarlig i ulike situasjoner. Åpenhet og ærlighet skal prege kommunens virksomhet, og være grunnlaget for tillit mellom kolleger og i forholdet til innbyggerne.

Det stilles strenge krav til den enkeltes etiske holdninger i sitt arbeid for kommunen. Ansatte og folkevalgte skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag, mål og politiske vedtak. Alle skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.

Møte med kommunens tjenestemottakere

Ansatte og folkevalgte skal møte innbyggere og tjenestemottakere med likeverd og respekt. Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting. Sammenblanding av ansattes og tjenestemottakeres private interesser og økonomiske midler skal ikke forekomme. Ansatte har veiledningsplikt og aktiv opplysningsplikt overfor tjenestemottaker.

Samfunnsansvar

Ansatte og folkevalgte skal være bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Alle plikter å ta vare på kommunens ressurser, både økonomisk og rasjonelt, på en bærekraftig måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. Ingen skal tilegne seg personlige fordeler av kommunens ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler.

I forhold til samfunnet som helhet og den enkelte, skal Molde kommune være kjent for profesjonalitet og omtanke.

Interessekonflikter

Ansatte og folkevalgte skal unngå situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og egne interesser. I situasjoner der interessekonflikter kan oppstå, er det den enkeltes ansvar å informere sin nærmeste leder for å avklare situasjonen. Eksempler på dette kan være (men ikke begrenset til) forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller kollega, lønnet bierverv, engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet, personlige økonomiske interesser som kan føre til en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt og familiære og andre sosiale bindinger.

Den som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler. Alle har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet slik at man kan fritas fra videre befatning med saken. Ved tvil om inhabilitet skal vedkommende forelegge spørsmålet for sin nærmeste leder.

Informasjon og omdømme

All informasjon som gis skal være korrekt og pålitelig. Det forventes at ansatte og folkevalgte opptrer saklig, tillitvekkende og innenfor gjeldende regelverk. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med arbeidet må respekteres og aldri meddeles andre når dette ikke følger av lov eller reglement. Alle ansatte signerer taushetsplikterklæring og databrukeravtale ved tiltredelse. Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Molde kommune må også respekteres.

Personlige fordeler

Ansatte og folkevalgte kan ikke motta gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre personlige fordeler som kan påvirke tjenesteutøvelsen, eller gi andre saklig grunn til å tro det.

Gaver og personlige fordeler av mindre verdi kan likevel aksepteres i enkelttilfeller i samråd med nærmeste leder. Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold, og kan på samme vis aksepteres i enkelttilfeller.

Med mindre gaven er av ubetydelig verdi, plikter ansatte i å gi avkall på gaver og testamentariske gaver fra tjenestemottakere, selv om gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen. Privat bruk av kommunens eiendeler/verdier er ikke tillatt.

Forretningsetikk

Kommunens forretningsmessige virksomhet skal bidra til at kommunens fastsatte mål blir nådd, og driften skal skje innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter.

Som forvalter av innbyggernes fellesmidler, er det viktig å ha tillit hos innbyggere, tjenestemottakere og leverandører. Ansatte og folkevalgte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet plikter derfor å sette seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.

Kommunens ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i kommunen hvor de selv er ansatt. Ansatte skal ikke bruke kommunens innkjøpsavtaler eller rabattordninger privat. Det skal heller ikke foretas privat bestilling fra leverandører de ansatte har kontakt med som representant for kommunen når dette kan skape tvil om sammenblanding av offentlige og private midler.

Varsling av kritikkverdige forhold

Molde kommune ønsker at kritikkverdige forhold avdekkes og følges opp, slik at forholdene kan bedres. Det vises til egne prosedyrer og veiledning om varsling, samt reglene i arbeidsmiljøloven.

Ansatte kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Kritikkverdige forhold i en virksomhet bør tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør først skje internt, men den enkelte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig.

Seksuell trakassering og kjøp av seksuelle tjenester

Ansatte eller folkevalgte skal ikke utsette andre for utilbørlig opptrenden eller trakassering som er krenkende eller plagsom for den som rammes.

Ansatte eller folkevalgte skal ikke oppføre seg på en måte som er egnet til å bringe kommunen i diskreditt. Kjøp av seksuelle tjenester er forbudt ved norsk lov, og gjelder både i Norge og i utlandet.

Rusmidler

Det er nulltolleranse for bruk rusmidler når man er på jobb. Når man ellers representerer kommunen, forventes måtehold i omgang med alkohol. Kommunen serverer ikke alkohol på sine arrangementer.

Lojalitets- og lydighetsplikt

Ansattes lojalitetsplikt handler om at alle må opptre i samsvar med kommunens interesser. Bl.a. skal ikke ansatte uberettiget omtale arbeidsgiver eller virksomheten på en negativ måte. Alle plikter å følge de rettslige- og etiske regler, og å etterkomme pålegg fra overordnede. Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt om å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk

Lederansvar

Ledere i Molde kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som ivaretar kommunens verdigrunnlag. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske reglene med sine medarbeidere en gang i året, og ved nyansettelse. Lederne skal påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler.

Personlig ansvar

Ansatte har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler. Ansatte må ta opp tvilstilfeller i forhold til reglene med sin nærmeste leder. Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske regler. Brudd på reglene kan medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.

Generelt

En god etisk praksis forutsetter at det legges til rette for åpen kommunikasjon og refleksjon rundt etiske problemstillinger og dilemma i de ulike enhetene. Et jevnlig fokus på etikk blant ansatte og folkevalgte er viktig for å styrke og videreutvikle den positive holdningen vi ønsker skal kjennetegne Molde kommune. Enhetene skal bygge en åpen organisasjonskultur basert på kommunens verdier og de etiske reglene. Ansatte og folkevalgte i kommunen har også et selvstendig oppfølgingsansvar.

Etiske retingslinjer ble vedtatt av fellesnemnda for nye Molde kommune 28.11.18

Etiske retningslinjer med refleksjon (PDF, 87 kB)