Om Smart Molde

Smart Molde er et program som skal bidra til at Molde blir et mer bærekraftig samfunn. I samarbeid med næringsliv, akademia, frivilligheten, innbyggere og det offentlige skal vi begynne å sette rammene for arbeidet fremover. Programmet skal ta utgangspunkt i innbyggernes behov, og ta i bruk bærekraftige metoder og løsninger for å gjøre Molde til et bedre sted å leve, bo og arbeide.

Les om strategien for Smart Molde. (PDF, 666 kB) 

Kommunikasjonstrategien for Smart Molde. (PDF, 171 kB) 

Hva er smarte byer og lokalsamfunn?

I det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn defineres smart by på denne måten:

«Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige».

Les det nasjonale smartby-veikartet her.

Organisering

Et smart by- og samfunnsprogram må organiseres hensiktsmessig. Arbeidet må koordineres og ledes, slik at nødvendig kompetanse sikres, og at programmet er åpent og tilgjengelig for alle som ønsker å bidra. Aktører innen akademia, næringsliv, kommune og innbyggere er invitert til tett samarbeid, og er derfor representert i Smart Molde programmet på alle nivåer. 

Smart Molde skal være transparent i arbeidsmetode gjennom økt fokus på samarbeid og deltakelse. Programmet åpner også for at andre samfunns- og næringsaktører kan utvikle prosjekter gjennom å gi forslag og ideer til programgruppen. Prosjektene vil ha en prosjekteier, prosjektleder og prosjektgruppe, med medlemmer fra både akademia, offentlig og privat sektor samt innbyggere. Kommunen vil kunne fylle flere ulike roller; fra å være initiativtaker, deltager eller tilrettelegger til å ha en helt nøytral rolle.

Satsingsområder 

Det er valgt ut seks satsingsområder hvor Molde har spesielt gode forutsetninger for å utvikle prosjekter som kommer samfunnet til gode. For å oppnå dette kreves tett samarbeid mellom akademia, frivilligheten, offentlig sektor, næringslivet og innbyggerne i byen. 

De seks områdene er:

  • Smart energi
  • Smarte bygg og hjem   
  • Smart vann
  • Smart helse og offentlige tjenester 
  • Smart mobilitet
  • Smart samhandling

Smarte prosjekter 

Det pågår kontinuerlig utvikling- og innovasjonsprosjekter, både i det offentlige og private. For å skille disse fra spesifikke smartby-prosjekter legger vi til grunn følge kriterier: et Smart Molde-prosjekt kjennetegnes ved at prosjektet er bærekraftig, at det utføres i samarbeid med flere ulike samfunnsaktører og at det tar i bruk teknologi på en innovativ måte. Det er foreløpig 16 prosjekter innenfor de valgte satsingsområdene. 

Les mer om alle Smart Molde-prosjektene her 

Kontakt

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 90 01 79 57