FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å sikre sosial rettferdighet, god helse og stanse tap av naturmangfold og klimaendring. Det blir lag avgjørende vekt på å se miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Regjeringen har bestemt at bærekraftsmålene utgjør det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største nasjonale og globale utfordringer. Målene skal være en del av grunnlaget for all samfunns- og arealplanlegging.

FNs bærekraftmål illustrasjon - Klikk for stort bilde 

FNs bærekraftsmål som grunnlag for kommunal planlegging

Kommunal samfunnsplanlegging skal ta hensyn til, og bidra til bærekraftig utvikling. Det innebærer blant annet å fremme næringsvirksomhet, sysselsetting, folkehelse, gode boliger, bomiljø og oppvekstmiljø, og kulturtilbud på en måte som legger vekt på langsiktige miljøhensyn heller enn kortsiktige, økonomiske hensyn.

Arbeidet for en bærekraftig utvikling har sammensatte og komplekse utfordringer. Utviklingpotensialet ligger i stor grad i sammenhengen mellom de 17 bærekraftsmåla. Molde kommune legger derfor alle bærekraftsmåla til grunn for kommuneplanens samfunnsdel.

Berekraftdimensjonar og berekraftmål (Azote Images for Stockholm Resilience Centre). Ill. - Klikk for stort bildeFNS tre bærekraftsdimensjoner og tilhørende bærekraftsmål_(Kilde: Azote Images for Stockholm Resilience Centre) 

Les mer om FNs bærekraftsmål på FN sine nettsider.