Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Noen saksområder innen miljørettet helsevern:

 • oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer
 • vern av drikkevannskilder i samarbeid med Mattilsynet
 • forurensning til luft, jord og vann
 • støysaker, f.eks støy fra samferdsel, industri, konserter/kulturarrangementer, bygg- og anleggsvirksomhet.
 • strålingskontroll, f.eks radon, elektromagnetisme og UV-stråling (solarier).
 • behandling av avfall og avløpsslam
 • hygieniske forhold i bygninger
 • gi godkjenning og føre tilsyn med barnehager og skoler etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv
 • offentlig rekreasjon og turisme: friluftsbad, bassengbad, og campingplasser
 • helseaspekt i planlegging, f.eks uttalelser til regulerings- og bebyggelsesplaner og byggesaker, universell utforming
 • ulykkesforebygging

Kjenner du til forhold som kan være skadelig for helsa?

Meld ifra om helseskadelige forhold

Hvem kan melde om helseskadelige forhold

Alle som oppholder seg i kommunen, men ikke er i en arbeidssituasjon (der gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser).

Kommunens ansvar

Arbeidet er et vesentlig element i kommunens folkehelsearbeid.  Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. For å kunne gjøre dette er vi til en viss grad avhengige av å få henvendelser fra publikum.

I saker som gjelder miljørettet helsevern skal det, så langt som mulig, være gjort vurdering gjennom ordinære prosesser knyttet til planlegging og godkjenning av virksomheter og eiendommer. Dette betyr at det i utgangspunktet skal være behandlet etter eget regelverk, og at reglene om miljørettet helsevern derfor skal fungere som et sikkerhetsnett der annet regelverk ikke er relevant eller dekkende.

Lovgrunnlag

Folkehelseloven kapittel 3

Det er flere temabaserte forskrifter innen miljøretta helsevern men også en generell forskrift om miljørettet helsevern som kan legges til grunn innen mange saksområder.

Helsedirektoratets retningslinjer, anbefalinger og råd om miljø og helse

Kontakt

Cato Rolland Innerdal
kommuneoverlege
E-post
Mobil 92 62 12 45