Krav til kart i bygge- og delesaker

Krav til kart i bygge- og delesaker

Situasjonskart

Situasjonskart er et basiskart i analogt (papir) eller digitalt format hvor offentlige rammebetingelser for plan- og byggesaksbehandlingen er inntegnet

Molde kommune tilbyr salg av godkjent situasjonskart og VA- kart gjennom nettbutikkene E- torg, Infoland og ePlassen.

Vi godtar også situasjonskart som kommer fra andre karttjenester dersom de oppfyller følgende krav:

  • Kartdataene skal være oppdaterte.
  • Kartet skal være datert og i målestokk 1: 500 eller 1:1000. I tillegg skal kartet ha opplysninger om koordinatsystem og rutenett.
  • Kartet skal inneholde data for bygninger, bygningsmessige anlegg, eiendomsgrenser, veier, vann, høydekurver godkjente bygningstiltak og Gnr/bnr og/eller adresse.

«Romsdalskart» på kommunens hjemmeside kan benyttes. Vi ber da om at kartlaget «Grunnkart» velges. Slå av bakgrunnskartet og husk høydekurver, rutenett og riktig målestokk på utskriften.

 

Situasjonsplan

Situasjonsplan skal ligge ved alle bygge- og delesaker. Situasjonsplan utarbeides av tiltakshaver/søker og skal vise hele tiltaket nøyaktig inntegnet, påført utvendige mål og avstander.

Vi setter krav til at tiltaket det søkes om tegnes inn korrekt. Det betyr at tiltaket både skal plasseres riktig og være målestokkriktig. Avstand til nærliggende bygg og grenselinje skal angis. Situasjonsplanen skal også vise avstand til veg og kommunale vann- og avløpsledninger der dette er aktuelt.

Ved søknader av fradeling etter plan, godtas plankartet som situasjonskart.